Stentången

Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje mellan områdeskoncessions-gränsen söder om Stentången- kopplingsstation Horred i Marks kommun, Västra Götalands län.

Bakgrund

Vattenfall genomför förstärkningsåtgärder i lokalnätet i Björketorp-området vilket bland annat medför att befintligt luftledningsnät raseras och ersätts med markkabel. Förstärkningsåtgärderna medför att en 11 kV ledning behöver anslutas till kopplingsstation Horred norrifrån. Kopplingsstation Horred är lokaliserad inom Varbergortens Elkrafts områdeskoncession och gränsen för områdes­koncessionen går i höjd med Stentången norr om kopplingsstationen. Vattenfall behöver söka nätkoncession för linje för den del av 11 kV markkabeln som berör Varbergortens Elkrafts områdeskoncession. Planerad ledningssträckning är ca 2,7 km lång och föreslås följa befintlig väg.

Vad händer nu?

Inför ansökan om nätkoncession för linje genomförs nu ett undersökningssamråd i enlighet med 6 kap. 23-25§ miljöbalken. Samråd genomförs med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av ledningen. Vattenfall önskar synpunkter och information som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet. Skriftliga synpunkter önskas senast den 10 december 2019.

Synpunkter skickas till:

ÅF Energy

Att: Mia Borgström, Mia Box 585

201 25 Malmö

Eller e-post: mia.borgstrom@afconsult.com

Karta Stentången.png

Sista dag för synpunkter

10 december 2019

Kontaktperson

Mia Borgström, ÅF Energy

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag