Stenungsund

Samråd om nätkoncession för linje i Stenungsunds kommun

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 40 kV kraftledning mellan Ställverk Kläpp och Ställverk Stora Höga i Stenungsunds kommun, Västra Götalands län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Syftet med den nya ledningen är att förstärka elleveransen till St. Höga som är ett expansivt område.

Den planerade ledningssträckningen uppgår till ca 11 km. Ledningen som i huvudsak sträcker sig parallellt med befintliga kraftledningar och vägar, planeras dels som luftledning och dels som markförlagd kabel.

Vattenfall Eldistribution avser att ansöka om nätkoncession för linje för den nya ledningen. Inför koncessionsansökan genomförs nu ett kompletterande skriftligt samråd med länsstyrelsen, kommunen, myndigheter, organisationer och fastighetsägare.

Vattenfall Eldistribution vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med allmänheten och övriga som kan ha synpunkter på den planerade ledningen. Projektet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner från nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Synpunkter lämnas senast 28 februari 2017 till:
Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala,
eller e-post: fredrik.nystrand@rejlers.se

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta gärna Fredrik Nystrand,
tel. 072-727 49 53
e-post: fredrik.nystrand@rejlers.se

Sista dag för synpunkter

28 februari 2017

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

Telefon

072-727 49 53

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Bilaga 1, Karta