Stormyrberget-Moliden

Inbjudan till samråd gällande ansökan om koncession för en 150 kV-luftledning Stormyrberget-Moliden i Örnsköldsviks kommun.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny 150 kV-luftledning mellan vindkraftspark Stormyrberget och ställverket i Moliden i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län och genomför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap.  29–32 §§ miljöbalken.

Ledningen syftar till att ansluta den planerade vindkraftsparken Stormyrberget till elnätet.

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Till ansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Vattenfall Eldistribution bjuder härmed till samråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken.

Vattenfall Eldistribution hälsar välkommen till samrådsmöte för att informera om projektet och dess förutsedda miljöpåverkan, samt för att svara på frågor.

Datum: Onsdag den 20 november 2019
Tid: Kl 17-19
Plats: Skorpedskolan, Källvägen 3, Skorped

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast 20 december 2019 via e-post klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till Klara Brännström, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökningen lämnas till Klara, tel. 070-354 39 77, e-post: klara.brannstrom@sweco.se.

Sista dag för synpunkter

20 december 2019

Kontaktperson

Klara Brännström, Sweco

Telefon

070-354 39 77

Dokument att ladda ner

Samrådshandling Stormyrberget