Svappavaara

Vattenfall Eldistributions samråd i Svappavaara

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för linje för ny 20 kV-ledning utanför Svappavaara, Kiruna kommun, Norrbottens län. Syftet är att bygga en ny utledning från nya ställverket i Svappavaara ca 7 km söderut efter väg E10. Ombyggnationen medför minskade överföringskostnader och ökade reservmatnings-möjligheter för Vattenfall.

Vattenfall avser att anlägga en ny 20 kV ledning från Vattenfalls nyligen byggda ställverk intill LKAB:s industriområde i Svappavaara. Ledningen planeras att förläggas som markkabel från Svappavaara och sedan sträcka sig söderut.

Den planerade 20 kV ledningen kommer att förläggas inom Jukkasjärvi Belysningsförenings (JBF) koncessionsområde. Störningar på JBF:s ledning medför i dagsläget även störningar för Vattenfalls kunder. Vattenfall vill därför anlägga en egen ledning från ställverket intill LKAB:s industriområde, som sedan ansluts till Vattenfalls befintliga luftledning efter väg E10. Ombyggnationen medför minskade överföringskostnader och ökade reservmatningsmöjligheter för Vattenfall.

Inför upprättande av ansökan om tillstånd för planerade åtgärder genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 §, i syfte att inhämta synpunkter och information inför det fortsatta arbetet.

Synpunkter lämnas senast den 7 augusti 2015 till Sweco Environment AB, att. Elin Andersson, Kaserngatan 14, 981 37 Kiruna. Eller via e-post, elin.andersson@sweco.se

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Elin på telefon 010-484 42 53
eller e-post elin.andersson@sweco.se.

Sista dag för synpunkter

7 augusti 2015

Kontaktperson

Elin Andersson

Telefon

010-484 42 53