Svartbyn-Lerbäcken

Vattenfall Eldistribution AB planerar att anlägga en ny 150 kV kraftledning mellan Svartbyn i Bodens kommun och Lerbäcken i Luleå kommun.

Bakgrund

Luleå tätort är ett expansivt område med växande befolkning. Försörjning av el är en förutsättning för samhällsutvecklingen och regionnäts­matningen till Luleå behöver förstärkas för att medge önskad utveckling av tätortsområdet.

Den planerade ledningen syftar till att förstärka regionnätet i området och öka matningskapaciteten till Luleå tätort.

Alternativa stråk

Flera alternativa sträckningar/stråk för ledningen utreds. Ett samrådsunderlag som beskriver alternativen och preliminära konsekvenser för den planerade ledningen har upprättats. Samrådsunderlaget finns att ladda ner på denna sida.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken med myndigheter, organisationer, allmänheten, berörda markägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 11 oktober 2019.

Synpunkter skickas till:

Sweco Energy AB, att. Johan Lidén, Box 340 44, 100 26 Stockholm eller e-post: johan.liden@sweco.se

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post, kontakta Johan Lidén på telefon 070-523 34 93, e-post johan.liden@sweco.se.

Sista dag för synpunkter

11 oktober 2019

Kontaktperson

Johan Liden, Sweco

Telefon

070-523 34 93