Svenäcker–Preemraff

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 132 kV luftledning mellan Svenäcker och Preemraff i Trollhättans, Vänersborgs, Uddevalla, Munkedals och Lysekils kommuner, Västra Götalands län.

Bakgrund

Den aktuella sträckningen byggdes år 1974 och 1979. Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistribution ABs regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Den används även för att distribuera el som produceras i Trollhättans Stad till regionnätet. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större orter och landsbygden i regionen. Ledningen är även viktig för elförsörjningen av raffinaderiet Preemraff i Lysekils kommun.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 24 oktober 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Malin Eriksson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: malin.e.eriksson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Malin Eriksson, Tel: 010-721 03 92, e-mail malin.e.eriksson@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

24 oktober 2018

Kontaktperson

Malin Eriksson

Telefon

010-721 03 92

Dokument att ladda ner

Samrådshandlingar inkl. bilagor