Tibro-Mölltorp

Planerad ny 40 kV kraftledning mellan Tibro och Mölltorp.

Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att bygga en ny 40 kV- ledning mellan ställverken i Tibro och Mölltorp. Syftet med ledningen är att stärka elmatningen i området för att minimera risken för avbrott.

För den planerade kraftledningen avser Vattenfall Eldistribution att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen, s.k. nätkoncession för linje. Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808).

Samrådsprocessen inleddes med ett stråksamråd hösten 2015. Med utgångspunkt från ett utredningsområde utformade Vattenfall Eldistributions tre stråk, d.v.s. ett bredare område mellan stationerna inom vilket en ledning kan placeras. Två av dessa stråk anpassades till utförande av luftledning och ett anpassades till utförande av markkabel. Bredden av stråken utformades för att ge så stor flexibilitet som möjligt vid framtagning av sträckor.

Samråd gällande stråk utfördes i skriftlig form med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, särskilt berörda och allmänheten. Den information som inhämtades under stråksamrådet har sedan använts för att utvärdera de olika stråkalternativen för utformning av förslag på ledningssträckor.

Efter genomfört samråd gällande stråk, har ett förslag på sträckning utformats inom det södra luftledningsstråket. Ett kabelalternativ har även studerats inom kabelstråket. Sträckningarna har utformats utifrån yttranden som inkommit från stråksamrådet, befintlig infrastruktur, tekniska och ekonomiska aspekter samt att i möjligaste mån undvika skyddade områden och andra natur- och kulturvärden.

Detta samråd innefattar även ny koncession för befintlig ledning TL 176 mellan ställverken OT76 i Tibro och TT1631 i Mölltorp.

Efter genomfört samråd upprättas en miljökonsekvensbeskrivning som biläggs tillståndsansökan vid inlämnandet till Energimarknadsinspektionen.

Nedan finns samrådsunderlag med bilagor tillgängliga för nedladdning.

Synpunkter i samrådet kan mailas eller skickas via post till adresserna nedan. Senast den 8 december 2016 vill vi ha in eventuella synpunkter.

Vattenfall bjuder in till Öppet hus/utställning om projektet.

När: 24 november 2016 kl. 16:00-19:00
Var: Inredia (Tibro Besökcenter), Brovägen 26

Önskas ytterligare information eller svar på frågor, kontakta Robert Kozelka, Pöyry Sweden AB på telefon eller mail.

Tel: 010-4741729 (vardagar mellan 14:00 och 16:00).
E-post: kraftledning.molltorp@poyry.com

Pöyry Sweden AB
Kraftledning Tibro Mölltorp
Box 1002
405 21 Göteborg

Sista dag för synpunkter

8 december 2016

Kontaktperson

Robert Kozelka

Telefon

010-4741729