Tidaholm-Gimmene-Velinga

Vattenfall Eldistributions samråd i Tidaholm-Gimmene-Velinga.

Ny 132kV-kraftledning mellan Tidaholm och Gimmene samt ny 33 kV-kraftledning mellan Gimmene och Velinga, Tidaholms kommun, Västra Götalands län.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 132 kV kraftledning mellan transformatorstationerna Tidaholm och Gimmene samt en ny 33 kV kraftledning mellan transformatorstationen Gimmene och den planerade vindkraftparken Velinga på Hökensås. Syftet med ledningarna är att ansluta den planerade vindkraftparken Velinga till elnätet. 132 kV ledningen stärker också upp regionnätet i området och möjliggör ytterligare vindkraftsanslutningar.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken. Syftet med samrådet är framför allt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och MKB.

Efter genomfört samråd upprättas en MKB som biläggs tillståndsansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen beslutar om nätkoncession.

Samrådet är det andra i ordningen och bygger vidare på samrådet från februari 2015. De alternativa stråken har nu konkretiserats ner i alternativa sträckningar för lokalisering av kraftledningarna. 132 kV ledningen planeras utföras som kabel eller som luftledning. 33 kV-ledningen planeras att utföras som markkabel. Vi vill nu veta hur ni ser på fördelar respektive nackdelar med de olika sträckningarna.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas för berörd allmänhet och fastighetsägare den 8 oktober 2015 i Holma Bygdegård mellan kl 17-20.

Till höger på denna sida finns det nya samrådsunderlaget för sträckningar samt det tidigare underlaget för stråken tillgängliga för nedladdning.

Synpunkter lämnas till Angelica Koivisto, senast den 30 oktober 2015. Skicka via e-post till angelica.koivisto@ramboll.com eller adressera brev ”Ramböll att. Angelica Koivisto, Krukmakargatan 21, Box 17009 SE-104 62 Stockholm”.

Sista dag för synpunkter

30 oktober 2015

Kontaktperson

Angelica Koivisto