Tollare

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga om befintliga luftledningar till markförlagda ledningar vid Tollare i Nacka kommun. Syftet med ombyggnationen är att möjliggöra bostadsbyggande i området enligt antagna detaljplaner.

Översiktskarta över ledningarna vid Tollare

Bakgrund

I Nacka kommun, Stockholms län, har kommunen antagit detaljplaner för bostadsbyggande. Detaljplaneområdet är beläget vid Tollare, norr om Lännerstasundet. Planområdet berörs av två 70 kV luftledningar som ägs av Vattenfall och som ingår i regionnätet. En ombyggnation av ledningarna krävs om utbyggnadsplanerna av bostäder ska kunna genomföras. Nacka kommun har i detaljplanerna för området villkorat byggrätterna närmast ledningarna med ett krav på att ledningarna markförläggs och att den magnetiska fältstyrkan vid bostadshus understiger 0,4 μT (mikrotesla). Det innebär att ca 300 meter luftledning behöver ersättas med markförlagda kablar, se karta.

Samråd

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för ledningarna genomförs nu ett undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap. 23-25 §§ med berörd länsstyrelse, kommun och de enskilda som kan antas vara särskilt berörda. Mer information om projektet och en generell bedömning av dess förväntade miljöpåverkan finns att läsa i samrådsunderlaget som kan laddas ned på denna sida.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning som senare kommer att biläggas koncessionsansökan till ansvarig prövningsmyndighet, Energimarknadsinspektionen.

På uppdrag av Vattenfall handlägger Sweco Sverige AB samråd samt upprättar underlag för tillståndsansökan. Vid frågor eller om ni vill ha samrådsunderlaget skickat till er per post är ni välkomna att kontakta Johnny Carlberg på 070-217 48 73 eller johnny.carlberg@sweco.se.

Synpunkter

Vi ber er att lämna era synpunkter skriftligen senast 17 maj 2021 till johnny.carlberg@sweco.se eller Sweco Sverige AB, Att. Johnny Carlberg, Box 340 44, 100 26 Stockholm.

Sista dag för synpunkter

17 maj 2021

Kontaktperson

Johnny Carlberg

Telefon

070-217 48 73

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag - Tollare