Trollhättan

Vattenfall Eldistribution AB planerar att anlägga en ny 12 kV markkabel längs med Trollhätte kanal, i Trollhättans kommun, Västra Götalands län. På två sträckor går planerad ledning utanför Vattenfall Eldistributions områdeskoncession vilka därmed nu ansöks om nätkoncession för. Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till samråd med berörda och allmänheten inför ansökan om koncession.

Karta över sträcka 1
Bakgrund

Den befintliga markkabeln som idag löper längs med Trollhätte kanal är gammal och kommer snart vara uttjänt. För att säkra elförsörjningen till Vattenfall Eldistributions kunder avser sökanden att anlägga en ny 12 kV markkabel.

Sträckningar

Den nya planerade markkabeln föreslås löpa i samma sträckning som befintlig markkabel och hamnar då utanför sökandens områdeskoncession på två sträckor, ca 1000 m respektive ca 80 m. Den första sträckan går längs med Strandgatan, från järnvägsbron till klaffbron. Den andra sträckan går längs med Österlånggatan, i höjd med Trollhättans kyrka. De två sträckorna redovisas som rödstreckad linje på de två kartorna, med start- och slutpunkter markerade för sträckorna. Projektet och sträckorna beskrivs närmre i samrådsunderlaget, som kan laddas ned på denna sida.

Samråd

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 24-25 §§ miljöbalken. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Vi tar tacksamt emot synpunkter på projektet t.o.m. den 8 februari 2019.

Synpunkter skickas till

NEKTAB, att. Hanna Erixon, Nohabgatan 12 E, 46153 Trollhättan eller e-post hanna.erixon@nektab.se

Önskas mer information, beställning av samrådsunderlag eller svar på frågor, kontakta gärna Hanna Erixon, tele 072-148 35 24, e-post hanna.erixon@nektab.se

Sista dag för synpunkter

8 februari 2019

Kontaktperson

Hanna Erixon

Telefon

072-148 35 24