Uddebo-Tranemo

Vattenfall Eldistributions samråd i Uddebo-Trandemo

Planerad ny 140 kV-kraftledning mellan befintliga transformatorstationerna Uddebo och Tranemo i Svenljunga och Tranemo kommuner, Västra Götalands län.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att uppföra en ny 140 kV-ledning mellan de befintliga transformatorstationerna Uddebo och Tranemo i Svenljunga och Tranemo kommuner. Syftet med den nya ledningen är att säkra matningen till Tranemo och minska risken för driftstörningar i området.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken. Syftet med samrådet är framför allt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och MKB.

Efter genomfört samråd kommer en MKB att upprättas, som biläggs tillståndsansökan om nätkoncession. Energimarknadsinspektionen beslutar om nätkoncession.

Samrådet är det tredje i ordningen och bygger vidare på samråd gällande stråk och utformning som genomfördes i februari 2015 och ett kompletterande samråd i maj 2015. Utformning och de alternativa stråken har nu konkretiserats ner i ett valt stråk inom vilket förslag på sträckning och utformning tagits fram. Vattenfall förordar att 140 kV-ledningen uppförs som luftledning och samråder nu för en föreslagen sträckning inom det mest lämpliga luftledningsstråket.

Den föreslagna ledningssträckningen och utformningen presenteras i det nya samrådsunderlaget, som finns att ladda ner längst ned på denna sida. Detta tredje samråd genomförs skriftligt.

Alla intresserade är välkomna att komma in med synpunkter. Det är viktigt att alla som har synpunkter lämnar dessa i samrådsskedet, så att de, tillsammans med redan inkomna synpunkter, kommer med i det fortsatta arbetet. Du är också välkommen att lämna allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering.

För vidare information ber vi er kontakta Birgitta Olanders, tel: 070-627 86 66 eller Thure Lindgren, tel: 070-219 22 20. Du kan också kontakta oss via e-post: ledning.uddebo-tranemo@poyry.com

Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast 22 november 2016 till Pöyry Sweden AB, Att: Birgitta Olanders, Box 1002, 405 21 Göteborg eller via e-post till ledning.uddebo-tranemo@poyry.com

Sista dag för synpunkter

22 november 2016

Kontaktperson

Birgitta Olanders

Telefon

010-474 06 03