Ullna

Vattenfall Eldistributions samråd i Ullna.

Samråd avseende befintlig 70 kV markkabel och planerad ny 70 kV markkabel vid Ullna strand.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att utföra åtgärder kopplade till befintlig regionnätsledning på sträckan genom Ullna i Täby kommun. Åtgärderna omfattar två delar:

  • Förnyelse av tillstånd för befintlig markkabel. För den befintliga markkabeln planeras inga förändringar av utförande eller lokalisering.
  • Ombyggnation av befintlig luftledning över Ullnatippen till markkabelutförande.

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4§ miljöbalken. Samråd genomförs med syfte att informera berörda parter och inhämta synpunkter och information som kan påverka projektet. Efter avslutat samråd utarbetas en samrådsredogörelse som utgör del av den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas tillståndsansökan. Ansökan inlämnas till Energimarknadsinspektionen som är beslutande myndighet för denna typ av ärenden.

Önskar du ytterligare information går det bra att ladda ned det kompletta samrådsunderlaget och bilagda kartor till höger. Du är också välkommen att kontakta Johnny Carlberg på Sweco Energuide, telefon 08-714 32 28, e-post johnny.carlberg@sweco.se för att få samrådsunderlaget per post.

Synpunkter lämnas till Johnny Carlberg på ovan angiven e-postadress eller till: Sweco Energuide AB, att. Johnny Carlberg, Box 34044, 100 26 Stockholm senast den 18 september 2015.

Sista dag för synpunkter

18 september 2015

Kontaktperson

Johnny Carlberg

Telefon

08-714 32 28

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Ullna
Karta 1
Karta 2