Vallentuna

Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje för förstärkning av en markförlagd 77 kV kraftledning från befintlig luftledning in till transformatorstation Vallentuna, Vallentuna kommun, Stockholms län

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en areaförstärkning av en befintlig 77 kV markkabel, från befintlig kabelstolpe in till den befintliga transformatorstationen Vallentuna.

Inför koncessionsansökan för ledningen genomförs samråd enligt 6 kap miljöbalken. I bifogat samrådsunderlag presenteras information om ledningen samt de planerade åtgärderna.

Sista dag för synpunkter

2019-04-05

Kontaktperson

Jonathan Weck, Sweco Energy

Telefon

0722-14 07 24

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag 

Kartbild