Vånafjärden - Haparanda

Samråd om förlängd nätkoncession för linje i Kalix och Haparanda kommuner

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 40 kV kraftledning mellan Vånafjärden och Haparanda i Kalix och Haparanda kommuner, Norrbottens län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Norrbottens län, Kalix och Haparanda kommuner, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Vattenfall Eldistribution vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med allmänheten och övriga som kan ha synpunkter på projektet. Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan kan laddas ner från: www.vattenfalleldistribution.se/samrad.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Synpunkter lämnas senast 18 augusti 2017 till:

 

WSP Sverige AB, att. Josefin Johansson

Landsvägsallén 3

Box 758

SE-851 22 Sundsvall

 

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta:

Josefin Johansson                                                        Belinda Norman

josefin.j.johansson@wspgroup.se                                 belinda.norman@wspgroup.se

T +46 (0)10 - 722 66 71                                                 T +46 (0)10-722 67 92

M +46 (0)76- 101 48 09                                                 M +46 (0)70- 2693912         

 

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

18 augusti 2017

Kontaktperson

Josefin Johansson

Telefon

0107226671