Vårgårda

Vattenfall Eldistribution AB planerar att justera sträckningen för befintlig 45 kV luftledning utanför Degrabo industriområde i Vårgårda kommun, till följd av Bring Freight Forwarding AB:s planer för fastighet Åkaren 9:1.

Vårgårda kartbild

Bakgrund

Bring Freight Forwarding AB vill utvidga sina lokaler på fastighet Åkaren 9:1 vilket gör att en bit av den befintliga 45 kV ledningen som idag går över fastigheten måste förflyttas. Vattenfall utreder därför nu en justering av ledningens sträckning.

Alternativa sträckningar

Det finns två alternativa sträckningar för ledningen som är markerade med blått och rött i kartan. Projektet och sträckningarna beskrivs närmre i samrådsunderlaget, som kan laddas ned på denna sida.

Samråd 

Inför ansökan om tillstånd  (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 24-25 §§ miljöbalken. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Vi tar tacksamt emot synpunkter på projektet t.o.m. den 20 juli 2018.

Synpunkter skickas till 

NEKTAB, att. Hanna Erixon, Nohabgatan 12 E, 46153 Trollhättan eller e-post hanna.erixon@nektab.se

Önskas mer information, beställning av samrådsunderlag eller svar på frågor, kontakta gärna Hanna Erixon, tel. 072 - 148 35 24, e-post hanna.erixon@nektab.se

Sista dag för synpunkter

20 juli 2018

Kontaktperson

Hanna Erixon

Telefon

072-148 35 24

Dokument att ladda ner

Samrådshandling