Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vår ambition är att bedriva en finansiellt stabil verksamhet som möter våra kunders förväntningar, ger en skälig avkastning till vår ägare och erbjuder en trygg arbetsplats för våra medarbetare. Samtidigt ska vi öka investeringstakten för att skyndsamt bygga ut elnätet och möjliggöra energiomställningen och ett fossilfritt liv.

Investeringar för en hållbar framtid

Ett robust och kostnadseffektivt elnät är en förutsättning för ett fossilfritt liv. Idag bygger vi framtidens hållbara energisystem genom att göra de investeringar i elnätet som samhället behöver för att klara av energiomställningen och nå klimatmålen om nollutsläpp av koldioxid 2050.

Vi accelererar våra investeringar i elnätet för att transport, byggsektorn och industrin ska kunna elektrifieras och minska sina koldioxidutsläpp. Omfattande investeringar görs även för att ansluta ny elproduktion från sol och vind, och anpassa elnätet efter en mer variabel elproduktion. Den ökade investeringstakten drivs även av ett underhållsbehov i elnätet eftersom flera elanläggningar närmar sig slutet på sin livslängd. Vi går in i en ny omfattande investeringsfas för att säkra driften många år framåt och utveckla elnätet för nya behov.

När vi genomför investeringar har vi alltid det långsiktiga målet och helhetsperspektivet i åtanke för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv omställning mot fossilfrihet.

Samverkan för att påskynda omställningen

Vi kan genom vårt elnät möjliggöra elektrifieringen och bidra till att Sverige ska lyckas med energiomställningen och nå klimatmålen. Ett elnät som byggs ut för att möta dagens samhällsutveckling och framtidens krav kräver rätt förutsättningar. Vi samverkar med intressenter inom branschen men även utanför, exempelvis industrin och transportsektorn, för att komma framåt med gemensamma utmaningar. Vi bidrar också med kvalificerade inspel till beslutsfattare för att påskynda utvecklingen. Exempelvis är vi en del av Elektrifieringskommissionen för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

En kundcentrisk och effektiv verksamhet

Vi strävar efter kostnadseffektivitet och arbetar för att effektivisera våra processer för att uppnå maximal effekt av våra investeringar. Vi utvecklar tjänster som bidrar till en effektivare och flexiblare energianvändning och främjar kundernas incitament att bidra till energisystemet och påverka sin energikostnad. Vi arbetar med forskning och innovation för att utveckla lösningar som kan bidra till ett mer hållbart elnät.

Developer Tools


Cache options

Consumption options