Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hillestalund

Bakgrund

För att möjliggöra byggnation av Ostlänken behöver Vattenfall Eldistribution AB flytta en del av befintlig 40 kV kraftledning i området vid Hillestalund sydväst om Vagnhärad i Trosa kommun, Södermanlands län. Ledningsflytten har initierats av Trafikverket.

Aktuell ledning är av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i Trosa-Vagnhäradsområdet, omlokaliseringens syfte blir följaktligen att bibehålla en leveranssäker elförsörjning i området.

Lokalisering

En lokaliseringsutredning har genomförts och olika alternativ har tagits fram för flytten. Projektet och stråkalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ner från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de stråk som tagits fram i projektet.

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast 16 februari 2021 via e-post amanda.martenssonkarrstedt@afry.com eller post till Amanda Mårtensson Kärrstedt, AFRY, Box 585, 201 25 Malmö.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökningen lämnas av Amanda, tel. 010 – 505 17 63 eller e-post: amanda.martenssonkarrstedt@afry.com

Sista dag för synpunkter

16 februari 2021

Kontaktperson

Amanda Mårtensson Kärrstedt

Telefon

010–505 17 63

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag