Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Nyköpingsån, sydost om Skavsta

karta över Nyköpingsån

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att omlokalisera en delsträcka av befintlig 40 kV kraftledning ML813 vid Nyköpingsån, sydost om Skavsta i Nyköpings kommun, Södermanlands län. Ledningsåtgärden påkallas av att ledningens befintliga sträckning kommer i konflikt med byggnation av Ostlänken. Ledningsflytten har initierats av Trafikverket.

Aktuell ledning är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och är av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i regionen. Ledningen sträcker sig från Spånga till Nyköping och svarar för elförsörjningen till kunder i området norr om Nyköping. Omlokaliseringens syfte blir följaktligen att bibehålla en leveranssäker elförsörjning i området.

Lokalisering

En lokaliseringsutredning har genomförts och olika alternativ har tagits fram för flytten. Projektet och stråkalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ner från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de stråk som tagits fram i projektet.

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast 19 april 2022 via e-post till: marielle.sundstrom@afry.com eller post till: Marielle Sundström, AFRY, Frösundaleden 2E, 169 99 Stockholm.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökningen lämnas av Marielle Sundström, AFRY.

Sista dag för synpunkter

19 april

Kontaktperson

Marielle Sundström

Telefon

010-505 33 30

Dokument att ladda ner:

Samrådsunderlag