Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

För att möta den ökande elektrifieringen i samhället och tillväxtplanerna i bland annat Södertälje och Nykvarns kommuner, bygger Vattenfall Eldistribution om och förstärker det regionala elnätet i södra Stockholmsregionen. Transformatorstationer byggs eller moderniseras och befintliga elledningar uppgraderas från 70 till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution har uppfört en ny 130 kV-ledning mellan Nykvarn i Nykvarns kommun och Almnäs i Södertälje kommun. Regionnätsledningen är den första som tas i drift i uppgraderingsprogrammet Kapacitet Stockholm för att tillgodose det ökade effektbehovet i Stockholmsregionen.

Den nya regionnätsledningen kopplar ihop regionnäten i Sörmland och södra Stockholmsregionen vilket ger ett mer robust och driftsäkert elnät. Spänningshöjningen skapar förutsättningar för nya aktörer att etablera i regionen, samtidigt som befintliga industrier får möjlighet att expandera sina verksamheter. I kombination med en nybyggd transformatorstation i Almnäs, ger ledningen en ökad kapacitet i elnätet som skapar förutsättningar för exploatering av nya bostäder och företag. Förstärkningen av elnätet bidrar bland annat till utvecklingen av en ny företagspark i Nykvarn/Almnäs samt skapar nya förutsättningar för industriell utveckling.

Sträckningen utgår från transformatorstationen i Nykvarn som markförlagd kabel fram till väg E20. Därefter fortsätter sträckningen österut i luftledningsutförande parallellt och söder om E20, varefter ledningen viker av söderut till Almnäs.
Den nya 130 kV-ledningen ersätter en gammal 70 kV-ledning som raseras. Raseringen påbörjades i samband med att den nya ledningen driftsattes och arbetet beräknas pågå fram till hösten 2023.

Kartbild Nykvarn-Almnäs.jpg

 

Developer Tools


Cache options

Consumption options