Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Information om inlämnad tillståndsansökan

Efter genomfört samråd har Vattenfall Eldistribution lämnat in ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för spänningshöjning av befintliga ledningar mellan Nynäshamn och Solberga (med avgrening till Västerhaninge) samt mellan Västerhaninge och Solberga. På en delsträcka i Nynäshamns kommun byggs en ny ledning parallellt med befintlig ledning som ersätts. På övriga avsnitt anpassas befintliga ledningar till den nya spänningen. Ledningssträckningarna framgår av kartan nedan.

Nynäshamn-Solberga karta webbsida 500x728.jpg

 

Vad händer nu?

Koncessionsansökan kommer nu att prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Myndighetens ärendenummer är 2021-103217. Ei kommer inom ramen för tillståndsprövningen att remittera ärendet till berörda myndigheter och sakägare, vilka därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planerade ledningsåtgärder.

Kontaktperson

Erik Pettersson

Aktuella dokument att ladda ner

Dokument att ladda ner

Developer Tools


Cache options

Consumption options