Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Överby–Häggvik

Bakgrund till projektet

Vattenfall Eldistribution AB bjuder in till ett kompletterande samråd för ombyggnation av de två befintliga 70 kV luftledningarna mellan stationerna Överby och Häggvik i Sollentuna kommun. Syftet är att möjliggöra för Svenska kraftnät att ersätta sin nuvarande 220 kV ledning, från Överby till Kronåsen, med en ny 400 kV ledning.

Ett inledande samråd hölls hösten 2020 där huvudalternativen presenterades som markkabelalternativ i vardera ytterkanten på befintlig ledningsgata. Under våren 2021 uppmärksammades induktionsproblematik med de föreslagna alternativen. De har därför avfärdats då de inte är genomförbara och två nya alternativ har därför tagits fram.

De alternativ som ingår i detta kompletterande samråd är ett markkabelalternativ genom Viby och ett alternativ där befintliga luftledningar byggs om, flyttas i sidled samt markförläggs från östra sidan Ravalen till station Häggvik. Vattenfall Eldistributions aktuella ledningar fördelar el från stamnätsstationen Överby till Sollentuna och Järfälla kommuner. De utgör också nödvändiga reservvägar för elförsörjningen av Sundbyberg och Solna kommuner. Planerade ledningar konstrueras för att kunna spänningshöjas från dagens 70 kV till 130 kV i framtiden.

Detta samråd och kommande koncessionsansökan avser därmed två ledningar på vardera 130 kV samt rasering av de båda luftledningarna på den aktuella sträckan.

Vattenfall Eldistribution kommer bygga om de två aktuella luftledningarna mellan Överby och Häggvik under förutsättning att Svenska kraftnät får tillstånd för planerad 400 kV ledning. I det fall Svenska kraftnät inte erhåller tillstånd för planerad ledning uteblir behovet av aktuell ombyggnation och de befintliga luftledningarna blir då kvar utan åtgärder.

Samråd

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd ska samråd genomföras enligt miljöbalken. I detta projekt har Vattenfall Eldistribution valt att genomföra ett kombinerat utrednings- och avgränsningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Samrådet sker skriftligt.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

De yttranden som kommer in under samrådet sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Samrådsredogörelsen är ett underlag för deras beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsredogörelsen kommer också att ingå i ansökningshandlingarna som ligger till grund för Energimarknadsinspektionens beslut. Vid inlämnandet blir samrådsredogörelsen en offentlig handling.  

Samrådsunderlag finns att ladda ner längst ned på denna sida.

För utskriven samrådshandling eller svar på frågor kontakta Eva Nilsson tel: 070-829 10 05, e-post: eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 16 maj 2022 till:

Eva Nilsson via epost till eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se

alternativt via brev till Eva Nilsson, c/o Hushållningssällskapet, Ventilgatan 5C, 653 45 KARLSTAD

Sista dag för synpunkter

16 maj 2022

Kontaktperson

Eva Nilsson

Telefon

070-829 10 05

Tidigare publicerat samråd

Då projektet går in i nästa fas finns tidigare dokument publicerade här. Se respektive rubrik nedan för att kunna ta del av den information och de dokument som berör just dig.