Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Stadskogen karta_720x350 230331.jpg

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att bygga om del av befintlig 130 kV luftledning och del av befintlig 40 kV markkabel vid Stadsskogen, sydväst om Alingsås stadskärna, Västra Götalands län.
Syftet med ombyggnationen är att möjliggöra etablering av bostäder i Stadsskogen. Den planerade exploateringen av Stadsskogen hindras av Vattenfall Eldistributions elanläggningar i området. För att etableringen av nya bostäder ska kunna genomföras krävs att OL5 S8 och TL811 flyttas och anpassas.

Samråd

Ett undersökningssamråd har genomförts i ett tidigare skede, där länsstyrelsen beslutade att den planerade ombyggnationen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Som ett nästa steg kommer därav ett avgränsningssamråd med en bredare samrådskrets att hållas.
Syftet med avgränsningssamrådet är att diskutera omfattningen och avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som verksamhetsutövaren ska ta fram samt att inhämta information och ge berörda möjlighet att yttra sig. Samrådsunderlag går att ladda ner från denna sida.

Alternativa sträckningar

För att hitta den mest lämpliga sträckningen utreds ett antal olika alternativ belägna inom ett utredningsområde i anslutning till befintliga ledningar. Påverkan på berörda intressen inom sträckningarna redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan. De alternativa sträckningarna är belägna inom Alingsås kommun i Västra Götalands län.


Vad händer nu?

Inför ansökan till Energimarknadsinspektionen, om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 29-32 § med länsstyrelser, kommuner, myndigheter, allmänheten och enskilda som kan antas bli berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning och markkabel. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 26 april 2023.

Synpunkter skickas till:

Norconsult AB, att. Malin Jönevall, Hantverksgatan 5K, 112 21 Stockholm eller e-post: malin.jonevall@norconsult.com

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post, kontakta:

Malin Jönevall på telefon 073-313 67 21, e-post malin.jonevall@norconsult.com.

Sista dag för synpunkter

26 april 2023

Kontaktperson

Malin Jönevall

Telefon

073-313 67 21

Dokument att ladda ner