Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Stadsskogen

Samråd gällande ombyggnation av del av befintlig luftledning OL5 S8 och del av befintlig markkabel TL811, i Stadsskogen, Alingsås kommun, Västra Götalands län.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att bygga om del av befintlig 130 kV luftledning och del av befintlig 40 kV markkabel vid Stadsskogen, sydväst om Alingsås stadskärna, Västra Götalands län.
Syftet med ombyggnationen är att möjliggöra etablering av bostäder i Stadsskogen. Den planerade exploateringen av Stadsskogen hindras av Vattenfall Eldistributions elanläggningar i området. För att etableringen av nya bostäder ska kunna genomföras krävs att OL5 S8 och TL811 flyttas och anpassas.

Samråd

Syftet med samrådet är att i ett tidigt skede beskriva de alternativa sträckningar som studerats samt den sträckning som förordas och att inhämta information samt ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsunderlag går att ladda ner från denna sida.

Alternativa sträckningar

För att hitta den mest lämpliga sträckningen utreds ett antal olika alternativ belägna inom ett utredningsområde i anslutning till befintliga ledningar. Påverkan på berörda intressen inom sträckningarna redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan. De alternativa sträckningarna är belägna inom Alingsås kommun i Västra Götalands län.

Vad händer nu?

Inför ansökan till Energimarknadsinspektionen, om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning och markkabel. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 13 juni 2022.

Synpunkter skickas till:

Norconsult AB, att. Malin Jönevall, Hantverksgatan 5K, 112 21 Stockholm eller e-post: malin.jonevall@norconsult.com

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post, kontakta:

Malin Jönevall på telefon 073-313 67 21, e-post malin.jonevall@norconsult.com.

 

Sista dag för synpunkter

13 juni 2022

Kontaktperson

Malin Jönevall

Telefon

073-313 67 21