Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

RfG är en europeisk förordning som trädde i kraft i maj 2016 och beskriver processerna för att verifiera dessa krav. Denna förordning har tagits fram i syfte att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor. Ett annat syfte är att främja en unionsomfattande elhandel.

Eftersom RfG är en europeisk förordning och förutsättningarna i nätet skiljer sig mellan medlemsländerna finns det utrymme för att anpassa vissa krav efter nationella förutsättningar. För det svenska nätet ges dessa förutsättningar i Energimarknadsinspektionens nationella komplement till RfG genom föreskriften EIFS 2018:2.

Kraftproduktionsanläggningsklasser 

Kraftproduktionsanläggningar delas i RfG in i synkrona kraftproduktionsmoduler, kraftparksmoduler och havsbaserade kraftparksmoduler. Dessa klassas från typ A-D, beroende på anläggningens maximala kontinuerliga effekt och spänningsnivån i anslutningspunkten. Kravbilden är lägst för typ A-anläggningar och högst för typ D. Dessa krav gäller för nya och i vissa fall moderniserade kraftproduktionsanläggningar.

Följande effektintervall gäller för de olika typklasserna:
Typ A gäller för anläggningar ≥ 0,8kW < 1,5MW.
Typ B gäller anläggningar ≥ 1,5MW < 10MW.
Typ C gäller anläggningar ≥ 10MW < 30MW.
Typ D gäller anläggningar ≥30MW*

*En anläggning blir alltid klassad som typ D om spänningen är 110kV eller högre, oberoende av effekt.

Kraftproduktionsmoduler av typ B, C & D har krav på ett anslutningsförfarande där kraven verifieras i en samverkan mellan ägaren av kraftproduktionsmodulen samt Vattenfall Eldistribution. Inget sådant krav finns för kraftproduktionsmoduler av typ A. För typ A krävs det endast att det tas fram ett installationsdokument som bekräftar dess överensstämmelse med relevanta krav i RfG och EIFS 2018:2, dock har Vattenfall Eldistribution rätt att begära att prov i undantagsfall ska utföras för att verifiera kraven.

För mer information om de olika typerna av kraftproduktionsmoduler och de olika typklasserna, se guide till anslutningsförfarandet av synkrona kraftproduktionsmoduler.

I RfG fastställs också skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos kraftproduktionsanläggningarna på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt, för att skapa lika villkor i hela unionen.

Externa länkar nätanslutning av generatorer (RfG)

Ei - Energimarknadsinspektionen - RfG

Föreskrift EIFS 2018:2, Energimarknadsinspektionens föreskrift om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer.

Svenska Kraftnät - Rfg

 

Kontaktuppgifter 

På denna sida publiceras aktuell version av RfG.

Vid frågor så kontakta: RfG Vattenfall Eldistribution

Developer Tools


Cache options

Consumption options