Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bild

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att bygga nya 130 kV kraftledningar vid Eskilstuna logistikpark öster om Eskilstuna, se karta ovan.

På grund av platsbrist är luftledning inte möjlig, därför planeras de nya 130 kV ledningarna att förläggas under mark. Syftet med de nya ledningarna är att förse en större industrikund med el.

Planerade ledningsåtgärder samt bedömd miljöpåverkan beskrivs utförligare i samrådsunderlaget som finns i dokumentlistan nedan.

webbkarta

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet genomförs skriftligen.

Normalt sett skulle även ett öppet samrådsmöte hållas för berörda och allmänhet. Under rådande omständigheter med pågående smittspridning av Covid-19 så har Sökanden bedömt ett öppet samrådsmöte som olämpligt. Möjlighet kommer istället finnas för kontakt via telefon eller e-post.

Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerade nya ledningar, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter till och med den 25 augusti 2021.

Synpunkter och yttrande skickas till samrad@rejlers.se

alternativt:

Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller beställning av samrådsunderlaget per post, kontakta Fredrik Nystrand (072-727 49 53).

Sista dag för synpunkter

25 augusti 2021

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

072-727 49 53

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Samrådsredogörelse

Developer Tools


Cache options

Consumption options