Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hallsberg-Moholm

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att köpa och spänningssänka Svenska Kraftnäts befintliga 220 kV luftledning RL6S2 (se översiktskarta i dokumentlistan nedan) för att ersätta sin egna 132 kV ledning benämnd OL7S6, OL7S10 (OL7S6/10) som är gammal och i dåligt skick. För att kunna använda den spänningssänkta ledningen kommer tre nya 132 kV ledningar (se förordade sträckningar i översiktskartan i dokumentlistan nedan) byggas för anslutning till Vattenfall Eldistribution AB:s transformatorstationer i området. Transformatorstationerna som ska anslutas ligger vid Slottsbol, Laxsjön samt Tälle. Delar av OL7S6/10 kommer även rustas upp och nyttjas för dessa anslutningar medan resterande delar planeras att rivas.

Spänningssänkning av RL6S2 innebär att isolatorkedjorna på de ca 5-10 närmaste kraftledningsstolparna till transformatorstationen i Moholm behöver kortas ner. Detta avser en sträcka på ca 1,7 km. Inga ytterligare åtgärder behöver ske på RL6S2 för spänningssänkning av ledningen.

För de tre nya 132 kV ledningarna har olika sträckningsförslag studerats. Det är de förordade sträckningarna för respektive ledning som detta samråd avser. Studerade alternativ redovisas i framtaget samrådsunderlag (se i dokumentlistan nedan). För varje ny 132 kV ledning förordas en sträckning av Vattenfall Eldistribution AB. De nya 132 kV ledningarna planeras att utformas på samma sätt som befintlig 132 kV ledning OL7S6/10.

Samråd

För den planerade spänningssänkningen samt de tre nya ledningarna kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd). Inför koncessionsansökan genomförs nu undersökningssamråd med berörda länsstyrelser, kommuner samt enskilda som antas bli särskilt berörda av verksamheten. Inkomna synpunkter kommer utgöra underlag för det fortsatta planerade arbetet.

Ytterligare information

För ytterligare information går det bra att ladda ned samrådsunderlag med bilagor nedan. Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta nedan kontaktpersoner på Sweco Energuide AB.

Karin Klartell

Tel. 08-692 55 59

Omnia Bakhiet

Tel. 08-705 07 92

Synpunkter i samrådet lämnas senast 12 september 2018hallsberg@sweco.se eller per post till:

Sweco Energuide AB att. Karin Klartell

Gjörwellsgatan 22 Box 340 44

100 26 Stockholm

Sista dag för synpunkter

12 september 2018

Kontaktperson

Karin Klartell

Telefon

08-692 55 59