Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Jäder-Eklången

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 45 kV kraftledning mellan Jäder och Eklången i Eskilstuna kommun, Södermanlands län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län, Eskilstuna kommun och särskilt berörda.

Vattenfall Eldistribution AB vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd berörda som kan ha synpunkter på projektet. Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan kan laddas ner längre ner på den här sidan.

WSP Sverige AB har av bolaget fått i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen. Information och synpunkter (yttranden) som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Synpunkter lämnas senast 30 november 2018 till:

WSP Sverige AB
Att: Maja Hemph Westerfelt
Dragarbrunnsgatan 41
753 20 Uppsala
eller e-post: maja.hemph.westerfelt@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Maja Hemph Westerfelt, tel. 010-722 79 09 eller e-post: maja.hemph.westerfelt@wsp.com

Sista dag för synpunkter

30 november 2018

Kontaktperson

Maja Hemph Westerfelt

Telefon

010-722 79 09

Dokument att ladda ner


Samrådshandling