Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

Stora elintensiva industrisatsningar och elektrifieringen av samhället gör att behovet av el ökar i Göteborg. För att göra det möjligt för lokalnätsägaren, Göteborg Energi Elnät att möta de ökade effektbehoven i staden behöver vi på Vattenfall Eldistribution förstärka vårt överliggande regionnät. Arbetet kommer att ske i flera steg.

Om projektet

För att möjliggöra en grön industriomställning i området planerar vi en ny dubbel 130 kV luftledning mellan ny station Rösbacka (Ale) och ny station Torpet på Hisingen (Göteborg). Två befintliga 130kV luftledningar planeras att byggas om för att möjliggöra anslutning till station Rösbacka. För att möjliggöra överföring av el mellan stamnätet och regionnätet planeras också för en ny 400 kV-ledning mellan station Rösbacka och Svenska kraftnäts planerade station Ingelkärr.

Vad gör vi nu?

Projektet är nu i samrådsfas där berörda är välkomna att lämna in synpunkter.  Dialog förs med kommuner, markägare och andra intressenter. För mer information om samråd, nedladdning av dokument och öppet hus besök gärna samrådssidan Hisingen - Rösbacka.

Dialog

Vi ser dialog med alla intressenter som mycket viktig för att kunna genomföra vårt uppdrag på bästa sätt. Vårt projekt genomgår många olika faser men vi för gärna en dialog. Vi uppdaterar också kontinuerligt denna webbsida med aktuell status och händelser i projektet.

Har du frågor om våra projekt är du välkommen att kontakta oss via e-post. Vår e-postadress hittar du längre ner på denna sida under rubriken kontakt.

Du kan hålla dig uppdaterad om nyheter kring projektens framdrift genom att prenumerera på denna webbsida, ange din e-postadress längst ner på sidan.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste vi som nätbolag ansöka om tillstånd (koncession). Ellagen har bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden.
Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här och se status för projektet nedan.

Bild tillståndsprocessen Göteborg

Aktuellt

Uppdateringar om vad vi gör nu. 

Publicerat 2023-09-14

Nu inleds samrådet. Synpunkter kan skriftligen lämnas in till 27 oktober 2023. För mer information läs på samrådssidan Hisingen - Rösbacka.

Publicerat 2023-09-11

I början av september skickade vi ut ett nyhetsbrev till berörda utmed sträckningen. Du kan ta del av det här. Omställningen pågår nu

Publicerat 2023-04-28

I april 2023 startade vi upp dialogen via information i brevlådorna till berörda intressenter. Informationen skickades även ut till medierna i området.

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

E-post: regionnatsforstarkningargbg@vattenfall.com

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Developer Tools


Cache options

Consumption options