Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Längre handläggningstider 

Fler och fler av våra kunder installerar nu solceller på sina stugor, hus och gårdar. Vi tycker det är roligt att du vill bidra till ett fossilfritt samhälle och vi vill vara så behjälpliga som möjligt i den processen.

Ni är många som vill installera solceller vilket gör att vi för närvarande har ett mycket högt ärendeinflöde vilket leder till längre ledtider än normalt. Vi arbetar på för att du ska få din anslutning så snart som möjligt. 

Skulle vi behöva en komplettering av något slag så återkommer vi till dig eller din installatör. Har du inte hört något från oss betyder det inte att något är fel, utan vi  hanterar alla ärenden i tur och ordning.

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om elproduktion 

Hur fungerar el från vatten?

Vattenkraft är förnybar, billig i drift och smutsar inte ner luft eller vatten. Till vattenkraftens nackdelar hör att djur och växter kan påverkas negativt. Men med hjälp av ny teknik minskar vattenkraftverkens miljöpåverkan.

Vattenkraft innebär att man tar tillvara energi från vatten i rörelse. Vatten som strömmar från en högre nivå till en lägre leds till en turbin. Den roterande turbinaxeln driver den generator som alstrar elen. 

Om du skulle producera mer el än vad du gör av med under en dag så kan du mata ut din överskottsel till vårt elnät och få ersättning. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent.

Att tänka på när du ansluter vattenkraft

Nivåskillnaden – eller vattnets fallhöjd – har stor betydelse för hur mycket energi ditt vattenkraftverk kan utvinna. Ju större fallhöjd, desto mer energi. Fallhöjder under 2 meter är sällan ekonomiskt lönsamma för vattenkraft.

En vanlig indelning för småskalig vattenkraft i Sverige är:

• Över 50 meter: hög fallhöjd
• 15-50 meter: medelhög fallhöjd
• 2-15 meter: låg fallhöjd

Vattenkraftverken kan utnyttja olika slags fördämningar, som konstruerade dammar eller reglerade sjöar. Det finns också kraftverk som tar tillvara energi i strömmande vatten utan fördämningar. När du ska välja en bra plats för ditt vattenkraftverk är det viktigt att tänka på både vattenflöde och fallhöjd.

Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör anläggningen mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

Se till att leverantören av anläggningen ger tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara på svenska.

Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer.

För att få driva ett vattenkraftverk behöver du tillstånd för verksamheten. Tillståndet söker du hos mark- och miljödomstolen. Om du har ett tillstånd som utfärdats med stöd av äldre lagstiftning än miljöbalken kan det fortfarande vara giltigt. På begäran måste du kunna visa upp tillståndet för länsstyrelsen.

När din nya anläggning ska installeras är det en behörig elinstallatör som sköter detta i kontakt med oss. På Elsäkerhetsverkets hemsida hittar du mer information om behöriga elinstallatörer.

För att vi ska kunna mäta både elproduktion och elanvändning behöver vi installera en ny elmätare hos dig. Det gör vi kostnadsfritt. Det brukar ta två veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör till dess att mätaren sitter på plats.

När vi har bytt ut elmätaren är anslutningen färdig och du kan börja producera el.

Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för din producerade el. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du ska ange när du väljer elhandelsföretag.

Efter första året som elproducent har du rätt att begära skattereduktion för ditt produktionsöverskott. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida. 

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät.

Läs mer om vilken ersättning du kan få