Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Som elnätskund är du ansluten till elnätet och det är vi som elnätsbolag som ser till att elen du köper alltid finns i uttaget. När du tar för givet att lampan lyser och kaffekokaren sätts på är det ett resultat av vårt arbete i det tysta. Elnätsavgiften du betalar går till att transportera elen snabbt och säkert via vårt elnät till hushåll, industrier och verksamheter. Det går till drift, underhåll och förbättringar av den infrastruktur som krävs för anslutning och att leverera elen.  Och det går till mycket mer än så.

Vår elleverans håller igång Sverige, nu och i framtiden

Vattenfall Eldistribution distribuerar hälften av all el i Sverige och vi har ett stort ansvar att säkerställa en trygg elleverans så att samhället fungerar. Vårt elnät har en miljon stolpar och kraftledningar med förgreningar i landet motsvarande tre varv runt jorden. Vi driver tusentals projekt för att bygga ut och förbättra elnätet och investerar årligen flera miljarder.

Vi övervakar elnätet dygnet runt från en av Sveriges största driftcentraler och arbetar ständigt med att bygga ut infrastrukturen, uppgradera elnäten, reparera trasiga elledningar och förebygga elavbrott. Vid stora störningar satsar vi alla resurser på snabb felavhjälpning och röjning.

Vi har ett viktigt uppdrag att hålla samhället igång, dygnet runt, årets alla dagar, men också att möjliggöra elektrifiering av industrier och transporter, för etablering av nya verksamheter och anslutning av mer förnybar energi till elnätet. Elektrifieringen i samhället är nödvändig för att Sverige ska nå klimatmålen och för att vi ska kunna leva fossilfritt.

Som elnätskund betalar du för elnätet. Som elnätsföretag är vi oerhört stolta över att det vi gör kommer våra kunder och samhället till godo.

Elkostnad och elnätskostnad

I elnätsavtalet ingår dels en fast abonnemangskostnad som du betalar för att du får tillgång till elnätet och dels en rörlig elöverföringsavgift som baseras på hur mycket el du använder. Ungefär hälften av elnätsfakturan består dessutom av statliga skatter och avgifter.

Din totala elkostnad består utöver elnätsavgiften, skatter och avgifter även av kostnader för elen du använder, men det faktureras av ditt elhandelsbolag. 

Till skillnad från elhandelsbolag kan du inte välja elnätsbolag. Olika elnätsbolag levererar el i olika delar av landet utifrån ett geografiskt monopol eftersom det inte är samhällsekonomiskt motiverat att konkurrensutsätta infrastruktur och bygga parallella elnät. Vilket elnätsbolag som levererar din el beror på var du bor.
Här kan du se vem som äger nätet i ett visst nätområde.

Kan du påverka elnätsavgiften?

Elnätsavgiften består av två delar:

  • En fast del, abonnemangsavgiften, som baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har. Du kan påverka din fasta avgift genom att anpassa huvudsäkringen efter din förbrukning.
  • En rörlig del, överföringsavgiften, där du betalar per överförd kilowattimme (kWh). Du kan minska den rörliga kostnaden för nätet genom att sänka elförbrukningen.
    Utöver det erbjuder vi även enkel- eller tidstariff. Vid enkeltariff betalar du samma avgift för din använda el oavsett tidpunkt och årstid. Vid tidstariff är avgiften högre under vintern men lägre under övrig tid. Kontakta kundservice för att byta tariff.

Hur sätts elnätsavgiften?

Elnätsverksamhet är ett naturligt och legalt monopol vilket innebär att elnätsägare har ensamrätt på elnätet i sitt nätområde och att de ekonomiska förutsättningarna regleras genom lagstiftning. Statliga Energimarknadsinspektionen beslutar om elnätsföretagens intäktsramar (den totala summan kunderna tillsammans ska betala till elnätsföretaget) och kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga.
Läs mer om intäktsregleringen

Elnätsavgifterna påverkas också av parametrar som underhållsbehov och avkastningskrav.
Läs mer om våra elnätspriser och elnätsavtal.

Developer Tools


Cache options

Consumption options