Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny dubbel 130 kV luftledning mellan planerad station Rösbacka i Ale kommun och planerad station Torpet på Hisingen i Göteborg kommun, Västra Götalands län. Vattenfall Eldistribution avser också att ansöka om nätkoncessioner för linje för ombyggnation av delar av två befintliga 130 kV luftledningar, ZL1S1 och ZL3S2, vid planerad station Rösbacka i Ale kommun samt för en ny 400 kV-ledning mellan planerad station Rösbacka och Svenska kraftnäts planerade station Ingelkärr i Ale kommun.

Bild på karta över området Göteborg för regionnätsförstärkningar

Samråd för dessa ledningar sker nu samlat och beskrivs i detta samrådsunderlag. Separata tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) kommer att tas fram för respektive ledning. För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd, genomförs nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29 § miljöbalken. Det innebär att vi tittar på förutsättningar såsom bebyggelse, natur- och kulturmiljö.

Samråd

Samråd sker med länsstyrelse, kommun, enskilda som kan bli berörda, övriga statliga myndigheter, organisationer och allmänheten. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Inbjudan till skriftligt samråd under perioden den 14 september till den 27 oktober där berörda är välkomna att inkomma med synpunkter. Se samrådsunderlag nedan.  

Öppet hus genomförs och är en del av samrådet där man får muntlig information och möjlighet till att ställa frågor. Välkommen den 3 och 4 oktober, mellan kl. 17:00 - 20:00. Plats: Scandic Backadal, Bäckebolsvägen 4, Hisnings Backa

För utskriven samrådshandling mejla in namn och din adress till: regionnatsforstarkningargbg@vattenfall.com alternativt ring på tel: 070 - 20 68 687.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 27 oktober, 2023 på e-post enligt ovan eller via brev till: 
Ramboll
Samråd Regionnätsförstärkningar Göteborg
Lokgatan 8
211 20 Malmö

Sista dag för synpunkter

27 oktober, 2023

Kontaktperson

Peter Asp

Telefon

070 - 20 68 687

Developer Tools


Cache options

Consumption options