Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bild

Bakgrund

Svenska kraftnät avser att bygga en ny 400 kV luftledning mellan transformatorstationerna Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Vattenfall Eldistributions luftledning är delvis sammanbyggd med en av Svenska kraftnäts befintliga 220 kV ledningar som planeras att rivas i samband med att den nya 400 kV ledningen etableras. För att möjliggöra Svenska Kraftnäts nybyggnation krävs anpassning av Vattenfall Eldistributions elanläggningar. Vattenfall Eldistributions nya ledning planeras att uppföras som en 130 kV ledning, men kommer att fortsätta drivas som en 70 kV ledning.

Alternativa sträckningar

För att hitta den mest lämpliga sträckningen utreds två olika alternativ belägna inom ett utredningsområde i anslutning till befintliga ledningar. Påverkan på berörda intressen redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan. De alternativa sträckningarna är ca 6 km och belägna inom Håbo kommun i Uppsala län och Upplands-Bro i Stockholms län.

Inbjudan till samråd

Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersökningssamråd med länsstyrelsen, övriga berörda myndigheter samt enskilda och allmänhet som kan antas vara särskilt berörda av verksamheten. Samrådet genomförs skriftlig, men vi erbjuder berörda, som så önskar, att träffa oss för att diskutera projektet. Samrådsunderlag finns tillgängligt via länkarna nedan.

Vid frågor gällande projektet, samt för beställning av samrådsmaterial, kontakta ansvarig konsult att. Malin Jönevall, 073-313 67 21, Hantverkargatan 5K, 112 21 Stockholm eller epost: malin.jonevall@norconsult.com

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2022-06-27

Sista dag för synpunkter

2022-06-27

Kontaktperson

Malin Jönevall

Telefon

073-313 67 21

Developer Tools


Cache options

Consumption options