Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Anslutningar till Eskilstuna logistikpark

Vattenfall Eldistribution förstärker regionnätet kring Eskilstuna logistikpark för att tillgodose det ökade energibehovet och därmed möjliggöra logistikparkens vidareutveckling.

Om projektet

Verksamheten i Eskilstuna logistikpark har expanderat kraftigt under de senaste åren och bedöms fortsätta växa även framöver. Den befintliga kombiterminalen, där varor lastas om mellan väg- och järnvägstransporter, är en av de största i Sverige. I fortsättningen planeras logistikparken omfatta både lager- och logistikytor medan verksamheten bygger vidare på transportlösningar mellan tre olika transportslag. Inom logistikparken etableras även andra elintensiva verksamheter, som datacenter och annan industriverksamhet. En förbättrad elförsörjning är därför en förutsättning för logistikparkens vidareutveckling.

imageg94q.png

Vattenfall Eldistribution planerar nu att förstärka regionnätet med nya 130 kV-ledningar i området och därmed tillgodose det ökande energibehovet samt möjliggöra anslutningen av en större industrikund. Arbetet med att förstärka regionnätet kring Eskilstuna logistikpark är uppdelat i flera delprojekt vilka du kan läsa mer om nedan.

Om- och nybyggnad av stationer

Vattenfall Eldistribution planerar att bygga en ny 130 kV-station vid Hjortsberga, vid Eskilstuna logistikpark, dit de nya 130 kV-ledningarna ska anslutas. Vi planerar även att bygga om en befintlig station vid Kjula.

image1arq.png

 

Hjortsberga

Den nya planerade stationen vid Hjortsberga kommer att fungera som en anslutnings- och distributionspunkt av el till logistikparken. Stationen behöver anslutas och matas med el av två separata ledningar. Anledningen varför två separata ledningar behövs är för att klara kraven på leveranssäkerhet. Genom att ansluta två nya ledningar bildas ett så kallat maskat nät. Ett maskat nät har en struktur likt ett spindelnät med flera möjliga matningsvägar till varje station. De två matande ledningarna beskrivs nedan, under rubrik Kjula-Hjortsberga respektive BL59-Hjortsberga.

Just nu pågår en utredning kring placering av den nya stationen Hjortsberga dit de nya luftledningarna ska anslutas. För att hitta en lämplig plats för stationen utreds bland annat natur- och kulturvärden, boendemiljö, åtkomst samt byggbarhet.

I januari 2023 beviljades Vattenfall Eldistribution förhandsbesked för bygglov för station Hjortsberga. Ett förhandsbesked innebär att Stadsbyggnadsnämnden har utrett att bygglov för stationen ska kunna tillåtas på platsen.

Kjula

Vi planerar att, tillsammans med det lokala nätbolaget, bygga om den befintliga stationen i Kjula för att möjliggöra anslutning av en ny 130 kV-ledning, se mer under rubrik Kjula-Hjortsberga nedan. De planerade ombyggnaderna kommer att göras inom befintlig stationsfastighet.

 

Anslutning BL59-Hjortsberga

Vattenfall Eldistribution planerar att bygga en ny 130 kV-luftledning mellan befintlig 130 kV-luftledning (BL59) och den nya planerade stationen Hjortsberga vid Eskilstuna logistikpark.

image4epye.png

Den föreslagna ledningssträckningen går huvudsakligen genom skogsmark och parallellt med befintlig järnväg.

I juli 2022 lämnade Vattenfall Eldistribution in en koncessionsansökan för sträckan BL59-Hjortsberga. Ansökan hanteras nu av Energimarknadsinspektionen (Ei). För att ta del av ansökan i sin helhet, kontakta Ei på registrator@ei.se.

Samråd BL59-Hjortsberga

Samrådet för projektet är avslutat och synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse.
Mer information om projektet och samrådet hittar du här: Anslutning BL59-Hjortsberga (vattenfalleldistribution.se)

 

Kjula-Hjortsberga

Vattenfall Eldistribution planerar att bygga en ny 130 kV-luftledning mellan befintlig station Kjula och den nya planerade stationen Hjortsberga vid Eskilstuna logistikpark.

imagen2d4g.png

I möjligaste mån föreslås kraftledningen gå i områden där skogen redan är avverkad och samlokaliseras där det är möjligt med befintlig infrastruktur.

Den 22 december 2022 lämnade Vattenfall Eldistribution in en koncessionsansökan för sträckan Hjortsberga - Eskilstuna logistikpark. Ansökan hanteras nu av Energimarknadsinspektionen (Ei). För att ta del av ansökan i sin helhet, kontakta Ei på registrator@ei.se.

Samråd Kjula-Hjortsberga

Samrådet för projektet är avslutat och synpunkterna kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Mer information om samrådet och detaljer om projektet hittar du här: Kjula - Hjortsberga (vattenfalleldistribution.se)

 

Hjortsberga-Eskilstuna logistikpark

Mellan den nya stationen i Hjortsberga och Eskilstuna logistikpark planerar Vattenfall Eldistribution att bygga nya 130 kV kraftledningar. Eskilstuna logistikpark ligger inom ett detaljplanelagt område där exploatering pågår. Det tillgängliga utrymmet på platsen är begränsat och ledningarna bedöms därför behöva förläggas under mark för att inte komma för nära planerade och befintliga byggnader.

imageu3xok.png


Den 30 september 2022 lämnade Vattenfall Eldistribution in en koncessionsansökan för sträckan Hjortsberga - Eskilstuna logistikpark. Ansökan hanteras nu av Energimarknadsinspektionen (Ei). För att ta del av ansökan i sin helhet, kontakta Ei på registrator@ei.se.

Samråd Hjortsberga-Eskilstuna logistikpark

Samrådet för projektet är avslutat och synpunkterna kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Mer information om samrådet och detaljer om projektet hittar du här: Markkabel Eskilstuna logistikpark (vattenfalleldistribution.se)

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste vi som nätbolag ansöka om tillstånd (koncession). Ellagen har bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

 

Var är vi nu?

image8jkv8.png

 

Kontakt

Projektkommunikatör: Malin Jägenstedt Kilén
E-post: malin.jaegenstedtkilen@vattenfall.com
Telefon: 070 254 68 78

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10

 

 

Dokument att ladda ner