Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Anslutning BL59-Hjortsberga

Bakgrund

Södermanlands region expanderar och därmed ökar behovet av ett driftsäkert, robust elnät. Elförsörjningen är en förutsättning för en expansiv samhällsutveckling.

Den planerade ledningen syftar till att förstärka regionnätet i området och därmed skapa förutsättningar att tillgodose ett ökat energibehov samt att möjliggöra anslutningen av en större industrikund

Vattenfall Eldistributions uppdrag

Vattenfall Eldistribution AB har som nätbolag till uppdrag att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. Alla utbyggnader sker utifrån efterfrågan och som ägare av regionnätet är Vattenfall Eldistribution skyldiga, enligt ellagen, att möjliggöra anslutning till de kunder som så önskar.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till boendemiljöer, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Den planerade ledningen sträcker sig mellan befintlig 130 kV kraftledning (BL59) och Hjortsberga

Den nya 130 kV ledningen är en del i ett större projekt som Vattenfall Eldistribution genomför för att möta Kundens ökande effektbehov. En ny transformatorstation, Hjortsberga, öster om Eskilstuna logistikpark planeras att byggas för att möjliggöra en anslutning till det 130 kV elnät som redan finns i området.

Ytterligare åtgärder planeras även i omkringliggande 130 kV elnät, vilket inkluderar bl.a. en ny 130 kV ledning mellan transformatorstation Kjula - Hjortsberga för att ytterligare säkra effektbehovet och förstärka elnätet.

Samråd

Samråd genomförs nu för den nya 130 kV ledningen mellan BL59 och Hjortsberga. De ledningssträckningar som samråds löper huvudsakligen genom skogsmark och parallellt med befintlig järnväg. Kraftledningen planeras att utföras som luftledning. Planerade ledningsåtgärder beskrivs utförligare i samrådsunderlaget som finns i dokumentlistan nedan. För mer kortfattad information se kartan med sammanfattad information nedan.

Eskilstuna_Webbkarta,-BL59-Hjortsberga.jpg

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Samrådet genomförs skriftligen. Med anledning av Covid-19, har sökanden bedömt att ett öppet samrådsmöte inte är lämpligt.  Möjlighet kommer att finnas för kontakt via telefon eller mail.  

Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m.  25 augusti 2021.

Synpunkter och yttrande skickas till samrad@rejlers.se

alternativt:

Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala

 

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller beställning av samrådsunderlaget per post, kontakta Fredrik Nystrand (072 727 49 53).

Sista dag för synpunkter

25 augusti 2021

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

072-727 49 53