Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Webbkarta

Bakgrund

Uppsala och Enköping är i en expansionsfas och framtida exploateringar i kommunerna medför att elnätets kapacitet behöver höjas och elförsörjningen i området säkerställas. För att kunna möta framtida behov planerar Vattenfall Eldistribution en spänningshöjning från 22 kV till 45 kV på vissa ledningar. De nya 45 kV ledningarna är en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling i områdena och de nya 45 kV ledningar ska byggas för att ersätta befintliga 22 kV ledningar, som kommer att raseras efter att de nya 45 kV ledningarna är drifttagna.

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution har Rejlers anlitats för att vara behjälpliga under tillståndsprocessen. För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen.

Tidigare samråd

Inför ansökan om tillstånd genomfördes under våren 2020 ett undersökningssamråd som även uppfyllde kraven för avgränsningssamråd på hela sträckan mellan Husbyborg och Litslena, via stationerna Vänge, Dalby, Balingsta, Örsundsbro och Viggeby. Samrådsinbjudan skickades till berörd länsstyrelse, berörda kommuner, berörda fastighetsägare och andra enskilda samt organisationer och företag som kunde antas bli särskilt berörda. Med anledning av Covid-19 arrangerades inget samrådsmöte (öppet hus). Samrådet utfördes i form av ett skriftligt samråd. Samrådsunderlag med bilagor finns att tillgå nedan.

Kompletterande samråd

Med anledning av de synpunkter och önskemål som framkom vid samrådet har Vattenfall Eldistribution valt att studera en alternativ sträckning mellan Vänge och Lund för att undvika ett känsligt område vid Ekeby sjö samt vid Viggeby för att minska markintrånget för berörd markägare. För dessa nya föreslagna sträckningar sker nu kompletterande samråd.

Vattenfall Eldistribution bjuder härmed in till kompletterande samråd för de nya föreslagna sträckningarna. Detta kompletterande samråd avser endast att inhämta synpunkter för föreslagna sträckningar mellan Vänge-Lund samt vid Viggeby och inte övriga sträckor. Tidigare lämnade synpunkter behöver inte skickas igen.

Synpunkter

De synpunkter som kommer in under samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Efter samrådet kommer alla yttranden att sammanställas tillsammans med Vattenfall Eldistributions bemötanden i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer därefter skickas till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.

Alla intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Sista samrådsdag för att kunna lämna ett yttrande är 15 januari 2021. Yttranden kan antingen lämnas via mail, samrad@rejlers.se, eller via post: Rejlers Sverige AB, att: Erica Lindh, Box 30233, 104 25 Stockholm.

Önskas ytterligare information finns samrådsunderlag samt kartbilagor att ladda ned längst ned på sidan. Har ni frågor avseende den planerade ledningen kontaktar ni Erica Lindh antigen via telefon, 072-092 05 22, eller via mail, samrad@rejlers.se.

Sista dag för synpunkter

15 januari 2021

Kontaktperson

Erica Lindh

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

072-092 05 22

Developer Tools


Cache options

Consumption options