Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Click here for information in English.

Regionnäten förbinder stamnätet med lokalnäten, här ansluts produktionsanläggningar och större förbrukningsanläggningar som till exempel industrier.

Den spänningsnivå som ditt företag kommer anslutas till bestäms av elnätsbolagen, därför ska du först kontakta det lokala nätbolaget på orten där du vill bli ansluten. Om det lokala nätbolaget anser att du behöver anslutas direkt till Vattenfall Eldistributions regionnät kommer de meddela er det.

Anslutningsprocessen börjar med att du skickar in en förfrågan till oss på Vattenfall Eldistribution om en ny eller en utökad anslutning.

Du kan göra din ansökan via vårt formulär eller genom att kontakta din kontaktperson hos oss.

Vi kommer att kontakta dig och påbörja en utredning av teknisk anslutningsmöjlighet. 

Om du vill gå vidare med din ansökan efter att du har fått beskedet om den tekniska anslutningsmöjligheten, så ska du teckna ett reservationsavtal med oss.

Avgiften för reservationsavtalet är 50 000 kr + 1 kr/kW för ansökt effekt.

När avgiften är betald, får du en plats i vårt kösystem och har reserverat angiven effekt i given anslutningspunkt i Vattenfall Eldistributions regionnät. Reservationsplatsen är projektspecifik.

Vi gör en utredning och när den är färdig lämnar vi ett förhandsbesked till dig, som innehåller både en tid- och kostnadsindikation för anslutningen.

Om det krävs åtgärder i det överliggande stamnätet kan tidsplanen inte lämnas ut förrän de delar som styrs av stamnätsåtgärder tidsatts av Svenska Kraftnät.

Om du vill gå vidare med din ansökan efter att du tagit emot förhandsbeskedet, så ska du teckna ett projekteringsavtal med oss. Vi planerar då nödvändiga åtgärder och ansöker även om de tillstånd som krävs.

Eventuella behov av linjekoncessionen och åtgärder som kan krävas i överliggande stamnät har stor påverkan på hur lång tid en projektering tar.

Efter färdig projektering inklusive erhållande av linjekoncession ska du inom viss tid teckna ett anslutningsavtal med oss. När anslutningsavtalet är undertecknat så utför vi de åtgärder som behövs för att kunna ansluta er.

Du behöver säkerställa att alla era eventuella tillstånd är klara och att ni har fattat investeringsbeslut innan vi kontrakterar våra entreprenörer.

Vid anslutningen blir det aktuellt för dig att betala en anslutningsavgift. Vattenfall Eldistribution ABs regler för bestämning av anslutningsavgift finns i gällande tillämpningsbestämmelser.

När åtgärderna i nätet är färdiga ska du före anslutning teckna ett nätavtal med oss för överföring av el. Nätavtalet följer Vattenfall Eldistribution ABs tillämpningsbestämmelser för anslutning och överföring på Vattenfalls regionnät.

Du ska också teckna ett anläggningsavtal med oss på Vattenfall Eldistribution. Avtalet reglerar parternas skyldigheter vad avser ägogränser i anläggningarna efter anslutning.

Vid förändringar under processen av anslutningspunktens läge eller önskad effekt i anslutningen, förbehåller sig Vattenfall Eldistribution AB rätten att vid behov kräva in en helt ny förfrågan. Vid ett sådant fall startar processen om från början.

Anslutningsprocessen i pdf-format

Ladda ner en mer detaljerad beskrivning av anslutningsprocessen för en större anslutning, på svenska eller engelska.

Anslutningsprocessen

Connection process 

Om du ska ansluta eller modernisera en kraftproduktionsanläggning behöver du uppfylla RfG (Requirements for Generators) kravställning vid anslutning av kraftproduktionsanläggningar. Läs mer här

 

Frågor om anslutningsprocessen 

Regionnätsavgifter

Här hittar du elnätsavgifter och information gällande större företag som är anslutna direkt till regionnätet.

Regionnätstariffer 2022

Tillämpningsbestämmelser 2022

Regionnätstariffer 2023 uppdaterad

Tillämpningsbestämmelser 2023