Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Regionnäten förbinder stamnätet med lokalnäten, här ansluts produktionsanläggningar och större förbrukningsanläggningar som till exempel industrier.

Den spänningsnivå som ditt företag kommer anslutas till bestäms av elnätsbolagen, därför ska du först kontakta det lokala nätbolaget på orten där du vill bli ansluten. Om det lokala nätbolaget anser att du behöver anslutas direkt till Vattenfall Eldistributions regionnät kommer de meddela er det.

Anslutningsprocessen börjar med att du skickar in en förfrågan till oss på Vattenfall Eldistribution om en ny eller en utökad anslutning.

Du gör din förfrågan via vårt formulär.

Därefter får du tillbaka en Indikation om anslutningsmöjlighet.

Om du vill gå vidare med din ansökan efter att du har fått Indikation om anslutningsmöjlighet, så ska du skicka in en ansökan till oss.

För att vi ska starta en utredning kommer vi att behöva ta ut en utredningsavgift.

När avgiften är betald påbörjar vi en utredning och du får en plats i vårt kösystem och placeras i en väntelista för effekttilldelning. Köplatsen är projektspecifik. När utredningen är klar lämnar vi en Tids- och prisindikation för anslutningen.

Om det krävs åtgärder i det överliggande stamnätet kan tidsplanen inte lämnas ut förrän de delar som styrs av stamnätsåtgärder tidsatts av Svenska Kraftnät.

När du fått tilldelning av effekt och om du vill gå vidare med din ansökan efter att du tagit emot Tids- och prisindikationen, är nästa steg att teckna ett Förstudieavtal med oss. 

Undertecknat Förstudieavtal anses vara starten på genomförandet av din anslutning. Din ansökan flyttas från väntelistan till anslutningslistan. 

I förstudien planeras nödvändiga åtgärder och vi ansöker även om de tillstånd som krävs. Eventuella behov av linjekoncession och åtgärder som kan krävas i överliggande stamnät har stor påverkan på hur lång tid en förstudie kan ta.

När förstudien är genomförd får du en fördjupad tids- och prisindikation.

Om du vill gå vidare med din ansökning efter att du tagit emot Fördjupad tids- och prisindikation, så ska du teckna ett Projekteringsavtal med oss.

Projekteringsavtalet innebär att Vattenfall Eldistribution gör en detaljprojektering av åtgärder för din anslutning.

Därefter lämnar vi en återkoppling om beräknad anslutningstidpunkt samt uppgift om uppskattad anslutningsavgift.

Efter färdig projektering ska du inom en viss tid teckna ett Anslutningsavtal med oss. När Anslutningsavtalet är undertecknat utför vi de åtgärder som behövs för att kunna ansluta er.

Du behöver säkerställa att alla era eventuella tillstånd är klara och att ni har fattat investeringsbeslut innan vi kontrakterar våra entreprenörer.

Vid anslutningen blir det aktuellt för dig att betala en anslutningsavgift. Vattenfall Eldistribution ABs regler för fastställande av anslutningsavgift finns i gällande tillämpningsbestämmelser.

 

När åtgärderna i nätet är färdiga ska du före anslutning teckna ett nätavtal med oss för överföring av el. Nätavtalet följer Vattenfall Eldistribution ABs tillämpningsbestämmelser för anslutning och överföring på Vattenfalls regionnät.

Du ska också teckna ett anläggningsavtal med oss på Vattenfall Eldistribution. Avtalet reglerar parternas skyldigheter vad avser ägogränser i anläggningarna efter anslutning.

Vid förändringar under processen av anslutningspunktens läge eller önskad effekt i anslutningen förbehåller sig Vattenfall Eldistribution rätten att vid behov kräva in en helt ny förfrågan. Vid ett sådant fall startar processen om från början.

Om du ska ansluta eller modernisera en kraftproduktionsanläggning behöver du uppfylla RfG (Requirements for Generators) kravställning vid anslutning av kraftproduktionsanläggningar. Läs mer här

 

Frågor om anslutningsprocessen 

 

 

Developer Tools


Cache options

Consumption options