Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Karta

Bakgrund

I Nacka kommun, Stockholms län, har kommunen antagit detaljplaner för bostadsbyggande. Detaljplaneområdet är beläget vid Tollare, norr om Lännerstasundet. Planområdet berörs av två 70 kV luftledningar som ägs av Vattenfall och som ingår i regionnätet. En ombyggnation av ledningarna krävs om utbyggnadsplanerna av bostäder ska kunna genomföras. Nacka kommun har i detaljplanerna för området villkorat byggrätterna närmast ledningarna med ett krav på att ledningarna markförläggs och att den magnetiska fältstyrkan vid bostadshus understiger 0,4 μT (mikrotesla). Det innebär att ca 300 meter luftledning behöver ersättas med markförlagda kablar, se karta.

Information om inlämnad ansökan

Efter genomfört samråd har Vattenfall Eldistribution lämnat in ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för ombyggnationen av luftledningar till markförlagda ledningar vid Tollare.

Vad händer nu?

Koncessionsansökan kommer nu att prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Myndighetens ärendenummer är 2022-101705. Ei kommer inom ramen för tillståndsprövningen att remittera ärendet till berörda myndigheter och sakägare, vilka därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planerade ledningsåtgärder.

Kontaktperson

Johnny Carlberg

Telefon

070-217 48 73

Developer Tools


Cache options

Consumption options