Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Det är inte konstigt, då jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder på ett år. 

En del använder solenergi för att minska sin elkonsumtion, medan andra väljer att både konsumera och sälja sin el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent.

Stort intresse för solceller 

Intresset för att installera solceller har ökat enormt på kort tid. Vi tycker att det är roligt att du vill bidra till ett fossilfritt samhälle och vill vara så behjälpliga som möjligt i den processen.

Den höga efterfrågan har resulterat i ett mycket högt ärendeinflöde vilket i sin tur leder till längre ledtider än normalt. Vi beklagar detta. Vi hoppas på din förståelse med att vi arbetar för att du ska få din anslutning så snart som möjlig.

Just nu får vi många frågor till vår kundservice om egen elproduktion.
Här är de vanligaste frågorna och svaren.

Det är viktigt att du, eller din anlitade leverantör eller elinstallatör, kontaktar oss så tidigt som möjligt. Vi behöver kontrollera förutsättningarna i elnätet för er planerade elproduktion så att det befintliga nätet klarar att ta emot den önskade anslutningseffekten. Den el du matar ut som producent påverkar elnätet och i vissa fall kan vi behöva göra förstärkningar för att kunna ta emot din elproduktion. I samband med din solcellsinstallation kanske du också behöver höja säkringsstorleken hemma eller flytta ut elmätaren. I vissa fall behöver vi byta ut elmätaren innan du kan ansluta din produktion till elnätet. Läs mer om flytt av elmätare 

Använd dig av kontaktformuläret på kundservice och välj  frågealternativ ”Anslut solceller” och ange anläggningsnummer och önskad anslutningseffekt så återkommer vi till dig. 

Undersök förutsättningarna för din planerade anläggning. Du hittar mer information på Svensk solenergis webbplats

Läs igenom tekniska villkor före inköp och installationen påbörjas

 

Tekniska villkor: Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor.

Trefas: Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör att din anläggning blir  mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

Se till att leverantören av anläggningen ger dig tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara på svenska.

Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer.

Ansök om statligt stöd för solceller, upp till 20 % av installationskostnaderna, hos din Länsstyrelse. När din anläggning är ansluten till vårt elnät får du ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter som du kompletterar din ansökan till Länsstyrelsen med. Läs mer om investeringsstöd för solceller på Energimyndighetens webbplats. ROT-avdrag, 20 %, ges för installation, reparation och byte av solceller om huset är äldre än fem år. Men det är inte möjligt att få både investeringsstöd och ROT-avdrag.

Anlita en elinstallatör med rätt kompetens

Oavsett om du anlitar elinstallatören själv eller köper en helhetslösning där elinstallationen ingår behöver du vara säker på att företaget du anlitar har rätt kompetens. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. Elinstallatören anmäler installationen och sköter kontakten med oss i ärendet.

En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elinstallatör skicka en föranmälan till oss tillsammans med korrekt ifylld blankett.
 
Du hittar mer information om leverantörer och installatörer på Svensk solenergis webbplats.

Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din förfrågan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar. I så fall står vi som nätbolag för dessa kostnader, detta gäller anslutningar upp till 63 A.

Efter vi fått föranmälan från elinstallatören beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker till för att ansluta din önskade anslutningseffekt. Ser allt bra skickar vi installationsmedgivande till installatören.  

Efter elinstallationen av din anläggning är klar och vi fått in färdiganmälan byter vi under normala förutsättningar ut elmätaren inom 3-5 veckor.  Vår fältpersonal kontaktar dig innan detta tillfälle.

Vi behöver byta elmätaren för att kunna mäta både elproduktion och elanvändning. Mätarbytet är kostnadsfritt för dig. När vi bytt mätaren är produktionsanläggningen klar för tillkoppling och du kan börja producera egen el. Slå inte på anläggningen innan elmätaren är bytt, då registreras din produktion som förbrukning.

Vill du kunna se din tidigare förbrukningshistorik även efter mätarbytet? Du behöver då ladda ned förbrukningsstatistiken från Mina sidor innan mätarbytet och spara ned. När mätaren byts försvinner den tidigare statistiken.

För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda, varselmärkning av anläggningen måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. En arbetsbrytare, som finns åtkomlig för nätägarens eller räddningstjänstens personal och är varselmärkt, måste finnas vid anläggningen.

Under sommaren kommer du säkert producera mer el än vad du själv använder. Om du vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver du teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När vi påbörjar ditt anslutningsärende får du ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du behöver uppge när du tecknar avtal gällande försäljningen av din elproduktion.

Du får skattereduktion för överskottsproduktionen på 60 öre per mikroproducerad kWh, max 18 000 kr per år. Vi lämnar kontrolluppgift över din produktion till Skatteverket när året är slut och så kommer uppgiften i din skattedeklaration.

Du behöver momsregistrera dig och betala moms för den producerade överskottsel du säljer om den överstiger 80 000 kronor. Läs mer om försäljning av överskottsel. Om du redan är momsregistrerad kan du begära momsbefrielse om du ser att försäljningen inte kommer överstiga 80 000 kronor.

Om du installerat solceller på en näringsfastighet gäller andra skatteregler. Läs mer här

På Gotland bor Kickan och Per Karlsson. De har valt att sätta upp solceller på sitt torp. Se filmen om hur det gick till.

"På ett och ett halvt år har vi producerat lite drygt vår årsförbrukning." 

 

Developer Tools


Cache options

Consumption options