Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi vill hela tiden förbättra vår service och det gör vi genom att lyssna på dig som är kund. Har du synpunkter eller har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar vill vi gärna att du talar om det för oss. Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här nedan får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

Så här gör du om du inte är nöjd:

Om du inte är nöjd med något som avser vår verksamhet vill vi gärna att du kontaktar oss. Vi på Vattenfall Eldistribution tar emot synpunkter gällande elnät. Om dina synpunkter gäller elhandel och elpriser hänvisar vi dig till ditt valda elhandelsföretag.

Synpunkter och klagomål

Fortfarande missnöjd? När den ordinarie reklamationshanteringen är avslutad erbjuder vår Kundombudsman en fristående prövning av ditt ärende. Om du vill pröva ditt ärende är du välkommen att kontakta Kundombudsmannen inom sex månader efter att ditt ärende har avslutats.
På telefon 08-739 70 31 eller kundombudsmannen@vattenfall.com

Kundombudsmannen fångar upp problem och vidarebefordrar synpunkter till ansvariga personer inom Vattenfall Eldistribution. Du är alltid välkommen med synpunkter om vår kundhantering.

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Läs mer om rådgivning och tvistlösning:

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.
Kommunala konsumentvägledare

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.
Konsumenternas energimarknadsbyrå

Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.
Energimarknadsinspektionen

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. 
Allmänna reklamationsnämnden

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.
Sveriges domstolar

Läs mer

Developer Tools


Cache options

Consumption options