Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Att transportera el på olika spänningsnivåer kräver olika tekniker. Det finns fördelar och nackdelar med alla tekniker, men valet av teknik behöver utgå från rätt teknik på rätt plats för att elnätet som helhet ska fungera så bra som möjligt. Här förklarar vi vilka typer av ledningar vi väljer att använda när vi bygger framtidens elnät.

Läs mer om teknikvalet 

Vem äger det svenska elnätet?

Transmissionsnätet ägs av svenska staten och förvaltas och utvecklas av myndigheten Svenska kraftnät.

Regionnäten ägs och drivs till största delen av tre bolag: Vattenfall Eldistribution, Ellevio och Eon. Vi är också de tre största lokalnätsägarna. Övriga lokalnät ägs och drivs av cirka 170 energibolag eller av kommuner.

Elnätet i Sverige är uppdelat i ett reglerat monopol där elnätsbolagen ansvarar för elnätet i sitt nätområde. Vattenfall Eldistribution äger och driver cirka 13 000 mil region- och lokalnät i västra, mellersta och norra Sverige och levererar el till cirka 900 000 kunder. 

Elleveransen består av två delar – transporten av el i elnätet (eldistribution) och försäljningen av den el som används (elhandel). Det är elnätsföretaget som hanterar distributionen av el, medan ett elhandelsbolag säljer elen.

Elkunder måste därför teckna både ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elledningarna i ett nätområde samt ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag.

Elområden och nätområden

ElområdenSverige är uppdelat i fyra olika elområden. Varje elområde har ett varierande elpris baserat på tillgång och efterfrågan. I norra Sverige, elområde 1 och 2, produceras mer el än det förbrukas, och i södra Sverige, elområde 3 och 4, råder underskott.

Tillgången och priset på el påverkas av en rad faktorer som till exempel efterfrågan, väder, produktions- och överföringskapacitet samt även av att nordens och Europas energisystem har integrerats mer vilket påverkar hur elen flödar, både inom Sverige och gentemot grannländerna och Europa.

Nätområden är geografiska områden där ett elnätsföretag ansvarar för det lokala elnätets drift och funktion.

På Svenska kraftsnäts karta kan du läsa mer om el- och nätområden och se vem som äger nätet i ett visst område. 

Ett europeiskt integrerat elsystem

Sveriges elsystem har idag 16 utlandsförbindelser vilket betyder att Sverige både kan importera och exportera el. Sverige är framförallt sammankopplat med de andra nordiska länderna samt Baltikum, Tyskland och Polen.

Den övergripande europeiska ambitionen är att koppla samman Europas elnät och skapa en ännu mer integrerad elmarknad.