Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Elnätsverksamhet är ett naturligt och legalt monopol och de ekonomiska förutsättningarna regleras därför genom lagstiftning. Sedan 2012 ska en intäktsram fastställas av Energimarknadsinspektionen i förväg för en tillsynsperiod om fyra år. Med intäktsram avses de samlade intäkter ett nätföretag får ta ut från sina kunder under tillsynsperioden. Intäktsramen ska säkerställa att nätföretagen får en skälig kostnadstäckning och en rimlig avkastning på investerat kapital. Den nu aktuella tillsynsperioden löper mellan åren 2020 och 2023.

Intäktsregleringen har flera syften

Intäktsregleringen ska säkerställa att nätföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader, att kunden får betala ett skäligt pris för nättjänsten, bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet och trygga den svenska elförsörjningen samt att nätföretagen ska få stabila och långsiktiga villkor för sin nätverksamhet och understödja utvecklingen av en väl fungerande elmarknad.

Rekordhöga investeringar behövs för att nå klimatmål

Elnätet utgör en central del av Sveriges infrastruktur och behovet av en stabil och driftsäker elförsörjning ökar i takt med att samhället fortsätter elektrifieras och blir allt mer elberoende, en utveckling som drivs av bland annat ambitiösa klimatmål. Vattenfall Eldistribution är en viktig aktör för framtidens elnät då hälften av den el som används i Sverige distribueras genom vårt elnät. Under 2020 slog Vattenfall Eldistributions investeringar nytt rekord och uppgick till 5,3 miljarder kronor. Vår förhoppning är att kunna fortsätta accelerera investeringar för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

En oförutsebar reglering påverkar investeringar och planering

Ett av regleringens syften är att nätföretagen ska få långsiktiga och stabila villkor för sin nätverksamhet. Energimarknadsinspektionen och landets nätföretag är dock oense om hur stora intäkter nätföretagen behöver för att bedriva sina verksamheter vilket har inneburit överklagan av besluten om intäktsramar och långa domstolsprocesser. Detta har inneburit att intäktsramarna inte varit kända på förhand. En konsekvens av att nätföretagen inte fullt ut känner till sina ekonomiska förutsättningar är att investeringar riskerar att hämmas samtidigt som förmågan att planera långsiktigt försvåras. En volatil intäktsreglering leder även till volatila priser för kunder.

Vattenfall Eldistributions chef för affärsoptimering Jakob Eliasson går igenom intäktsramsreglering och tariffer på Nätbolagsdagen 2022, oktober. Notera att sedan inspelningen har Svenska kraftnät infört ett kostnadstak på energiavgiften för 2023 vilket påverkar prissättningen.

Se webbsändningen