Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Berörda fastighetsägare kompenseras ekonomiskt för de intrång och den värdeminskning som byggnationen av våra ledningar orsakar. För att bestämma ersättningsnivå som varje berörd fastighetsägare har rätt till används olika värderingsmodeller beroende på situation. Grundprincipen är att fastighetsägaren ska ha samma ekonomiska förutsättningar efter att ledningen byggts som innan intrånget genomfördes.
I de fall det visar sig svårt att hitta en gemensam lösning finns möjlighet för oss som ledningsägare att ansöka om ledningsrätt. Ledningsrätt innebär att Lantmäteriet efter ansökan prövar samt beslutar om vi som ledningsägare ska få åtkomst till berörda fastigheter, samt vilken ersättning som då ska utgå.

Avtal med berörda fastighetsägare

Om en ny ledning placeras på eller i närheten av en fastighet kan följande avtal bli aktuella.

Ersättning till berörda fastighetsägare

Vid byggnation av en ny elledning har berörd fastighetsägare rätt till intrångsersättning. Vi betalar ut ersättning i samband med upplåtelse av mark.

Developer Tools


Cache options

Consumption options