Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Rätt teknik på rätt plats

Elnätets uppgift är att transportera el från producent till konsument på säkrast och mest effektiva sätt för att elsystemet alltid ska ha en stabil drift. Hur elnätet ser ut och fungerar är kanske inte något du tänker på till vardags, men elnätet har viktiga egenskaper som kan vara bra att känna till. Precis som vägnätet sträcker sig elnätet över stora geografiska områden. Det går genom stad och landsbygd, och förser både privatpersoner, företag och samhället med el dygnet runt alla dagar på året.

I takt med att samhället förändras ställs nya krav på utbyggnad av elnätet för att möjliggöra elektrifiering och anslutning av förnybara produktionskällor. Den pågående elektrifieringen av industrier, transportsektor och etablering av nya elintensiva verksamheter ökar både elanvändning och effektbehov i hela samhället. Elnätet möjliggör omställningen för alla.

Vi arbetar efter principen rätt teknik på rätt plats. Se filmen för att veta mer.

Elnätets uppbyggnad

Då elnätet förser hela samhällen och städer med elektricitet är driftsäkerheten mycket viktig. För att säkra en stabil elförsörjning i samhället och undvika elavbrott är valet av teknik i elnätet centralt. Vi har ett långtgående ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast.
Att transportera el på olika spänningsnivåer kräver olika tekniker. Det finns fördelar och nackdelar med alla tekniker, men valet av teknik behöver utgå från rätt teknik på rätt plats för att elnätet som helhet ska fungera så bra som möjligt.

För att få en bättre förståelse för elnätet och varför olika tekniker används vid olika tillfällen, är det bra att förstå hur elsystemet som helhet är uppbyggt.

Här kan du läsa mer

Olika tekniker att överföra el

Det finns tre olika tekniker att överföra el på; luftledning, markkabel eller sjökabel. Valet av teknik har olika syfte och driftsmässiga konsekvenser beroende på spänningsnivån i elnätet. När vi ska bygga eller förbättra en del av elnätet, utgår vi alltid från den lösning som är mest driftsäker och effektiv. Hänsyn måste tas till ledningens funktion i förhållande till hela elsystemet och till många olika intressen såsom naturskydd, vattentäkter, kulturminnen, kommunala planer och eventuella andra riksintressen.

Helhetsperspektiv vid teknikvalet

Sveriges elnät är ett enda sammankopplat system där alla delar hänger ihop och påverkar varandra. Många aspekter måste vägas in vid valet av teknik i de olika delarna av elnätet. För att vi som nätägare ska uppfylla kraven på ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till en skälig kostnad för elkonsumenten, behöver vi alltid använda den teknik som är bäst lämpad både för den aktuella ledningen och för elnätet som helhet. Därför arbetar vi efter principen, rätt teknik på rätt plats. 

Regionnätets funktion och utformning

Energiföretagen har tagit fram en publikation med fokus på teknikval för region- och lokalnätsledningar. Dokumentet förklarar bakgrunden till varför nya ledningar inom regionnätet oftast anläggs som luftledningar medan lokalnätsledningar ofta markförläggs.

Ta gärna del av publikationen som finns för nedladdning här

Förslag till åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet

Regionnätsföretagen och Svenska kraftnät lämnade i januari 2021 ett förslag till Infrastrukturdepartementet angående förtydligande av tillämpning av gällande regelverk samt åtgärder för att ge rätt förutsättningar för utbyggd kapacitet inom transmissions- och regionnäten. Det handlar framför allt om frågor rörande luftledning som primärt teknikval, ett ökat system- och beredskapsperspektiv samt riksintresse för energidistribution. 

Läs skrivelsen till departementet här