Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Transmissionsnätet är nästan uteslutande uppbyggt av luftledningar som går genom hela landet. Endast i undantagsfall byggs ledningarna i transmissionsnätet med annan teknik.

I regionnätet går ledningarna huvudsakligen i luften på platser där det är gott om utrymme, men även i anslutning till tätorter. För att kunna leverera el med hög tillförlitlighet, dygnet runt, året om, oavsett väder, anläggs luftledningarna med så kallade trädsäkra ledningsgator. En trädsäker ledningsgata underhålls regelbundet och hålls så bred att inget träd tillåts växa så högt att det vid mycket tung snö eller hård vind riskerar att falla på ledningen och skada den. Luftledningar i regionnätet är också skyddade från annan yttre påverkan som tjällossning och markrörelser, och påverkas normalt inte heller av grävning eller plöjning. Det gör luftledning till en säker, tillförlitlig och effektiv teknik inom regionnätet.

Trots det kan naturligtvis fel uppstå på en luftledning. Den vanligaste felorsaken på en luftledning är åsknedslag, som normalt leder till en tillfällig automatisk bortkoppling följt av en automatisk återinkoppling, varvid driften blir återställd. Luftledningar är alltså byggda för att tåla elektriska överslag och omedelbart återgå i drift. Bestående fel på en luftledning kan normalt åtgärdas inom 24 timmar, då felen går snabbt att lokalisera och är lättåtkomliga för reparation.

Enligt ellagen måste kostnaden för elnätet vara skälig. Generellt sett är luftledning i regionnätet ett kostnadseffektivt alternativ. Totalt sett får samhället ut mer kundnytta för varje investerad krona i regionnätet där luftledning används istället för annan teknik. Regionnätet består idag nästan helt av luftledningar. Endast i undantagsfall byggs ledningar i regionnätet med annan teknik.

I lokalnätet finns luftledningar både i tätorter och på landsbygden. I lokalnätet går luftledningarna i smala, icke trädsäkra ledningsgator, bland tätare bebyggelse och annan infrastruktur, vilket ökar risken för yttre påverkan och skada. Luftledning i lokalnätet kan ses på många ställen och är en väl beprövad teknik.

Luftledning är en synlig infrastruktur som påverkar det visuella intrycket. Fördelen med synliga ledningar är att de går snabbt att inspektera och reparera vid eventuella fel. Reparation av luftledning kräver ingen grävning eller avverkning av skog. Vid en uppgradering av elnätet kan kapaciteten på befintliga luftledningar öka relativt enkelt genom att byta till grövre linor.

Developer Tools


Cache options

Consumption options