Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vår målsättning är att ha med mångfald och inkludering i allt vi gör eftersom vi är övertygade om att olika perspektiv och delaktighet skapar goda resultat. Det är bra för människor, bra för verksamheten och bra för samhället som helhet. 

Våra olikheter är vår styrka

För oss är det avgörande, både idag och på sikt, att ta tillvara på kompetensen hos hela befolkningen för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt liv inom en generation.

För att förbli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare arbetar vi aktivt med att attrahera, behålla och stärka rätt kompetens. Vi välkomnar och drar nytta av perspektiv från personer med olika bakgrund och erfarenheter. Tillsammans med våra medarbetare skapar vi ett öppet och inkluderande klimat där alla kan vara sig själva, bidra med sina olika styrkor och känna sig som en värdefull del av teamet. 

Vårt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering

Vattenfall Eldistribution är allt mer jämställt och har många kvinnliga förebilder i ledarposition, något vi är stolta över. I företagets ledningsgrupp är kvinnorna numera i majoritet, sex kvinnor och fyra män. Styrelsen har den omvända fördelningen, fem män och tre kvinnor. Andelen kvinnor som är chefer på Vattenfall Eldistribution har ökat stadigt och ligger idag på 46 procent. Totalt på företaget är 37 procent kvinnor (2023 års siffror).
Vi har aktivt och medvetet satsat på jämställdhet på alla nivåer och vi arbetar också systematiskt med mångfald ur alla aspekter. Vi behandlar våra medarbetare rättvist oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi ger också alla samma villkor och förutsättningar till avancemang och kompetensutveckling.

Vi arbetar mot diskriminering och för integrering av mångfald- och inkluderingsperspektivet genom att ta med det i företagets affärsplaner och integrera det i processer såsom rekrytering och utvärdering.

Vi arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om mångfald, inkludering och lika möjligheter och genomför under de närmaste åren utbildningar kring omedvetna fördomar och diskriminering.

Vattenfall Eldistribution deltar i program, initiativ och nätverk:

  • Diversity Charter Sverige, en nationell organisation där en rad företag gemensamt arbetar för att främja frågor inom området mångfald och inkludering i arbetslivet.
  • Mitt livs chans, ett mentorprogram för personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning som saknar jobb inom sitt kompetensområde. Syftet är att öka förutsättningarna till att hitta ett kvalificerat jobb.
  • Jobbsprånget, ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.
  • Snabbspår Energiteknik på Luleå Universitet, målet är att öka möjligheter för utländska akademiker att få ett jobb.
  • Vi stöder HBTQI-rättigheter och deltar i Pride.
  • Vi uppmuntrar och stöder medarbetarnätverk såsom Diverse Energy Network och Young Board.

Läs mer i Års- och hållbarhetsredovisningen.

Möt några av dem här, alla med unika förmågor och egenheter, olika men enade i ett driv att göra skillnad.

Vi på Vattenfall Eldistribution behöver bli fler. Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt?

Här finns alla våra lediga jobb

Developer Tools


Cache options

Consumption options