Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vårt syfte är ”Power Climate Smarter Living” och att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Syftet fungerar som en vägvisare för vår strategi och våra mål och är drivkraften bakom vårt bidrag till hållbarhet, FN:s mål och Agenda 2030.

Omställningen till ett mer fossilfritt samhälle pågår här och nu och vi på Vattenfall Eldistribution har ett stort ansvar som möjliggörare genom att elektrifiera Sverige. Vi bygger framtidens elnät idag och tar fram lösningar som kan möta kommande generationers behov av tillgång till hållbar, tillförlitlig och fossilfri energi.

Vi har ambitiösa målsättningar för att bidra på bästa sätt till klimatutmaningen och fram till år 2030 ska vi kunna distribuera två gånger mer el i vårt nät och överföringen ska ske med 99,99 procents leveranssäkerhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Som en av Sveriges största elnätsägare påverkar och bidrar Vattenfall Eldistribution till samtliga hållbarhetsaspekter i samhället: sociala, ekonomiska och miljömässiga. Vi fokuserar på de frågor där påverkan är störst och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Läs mer om hur vi arbetar under respektive hållbarhetsaspekt

 

Hållbarhetsredovisningen

Vattenfall Eldistributions hållbarhetsredovisning är en del av Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning.

Läs Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Vår strategi är i linje med FN:s globala utvecklings- och hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi har identifierat sex övergripande mål där vi genom att implementera vår affärsstrategi kan göra störst skillnad. Vi har även identifierat fyra mål där vi kan bidra på lokal nivå genom vårt arbetssätt.

Läs mer