Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Så här styrs vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i Vattenfallkoncernens ledningssystem (VMS) och tillämpas inom hela företaget, så även hos Vattenfall Eldistribution bortsett från de begränsningar som kan följa av rättsliga krav, till exempel rörande åtskillnaden av eldistributionsverksamheten från övriga delar av koncernen.

Hållbarhetspolicyn slår bland annat fast att hållbarhet för Vattenfall innebär att ta ansvar för kommande generationer genom att bidra till en hållbar utveckling av samhället – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vidare lyfts fram att tillgång till energi är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas på ett hållbart sätt samt att Vattenfalls hållbarhetsfokus sträcker sig över hela värdekedjan. 

Vattenfalls hållbarhetspolicy

Vattenfalls policyer och ledning

Vattenfalls interna styrning

Utöver hållbarhetspolicyn finns policyer specifikt för hållbarhetsområdena;

Miljö,  Hälso- och arbetsmiljö, Mänskliga rättigheter, Kod för uppförande och integritet, Uppförandekod för leverantörer och avsiktsförklaringen för slaveri och människohandel.

Ledningssystem på lokal nivå

Vattenfallkoncernen sätter övergripande strategier, policys och dokument och rutiner som är gemensamma för hela Vattenfall. Vattenfall Eldistribution har en separat styrning över sitt arbetsmiljö- och miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 45001 och ISO 14001.

Om anställda, konsulter, entreprenörer, leverantörer eller intressenter anser att Vattenfalls uppförandekod inte efterföljs, så uppmuntrar Vattenfall att sådant anmäls via rapporteringskanalen.

Läs mer på visselblåsarkanalen

Developer Tools


Cache options

Consumption options