Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bra miljöprestanda är grundläggande för att vår verksamhet ska vara framgångsrik och miljöfrågor hanteras som en integrerad del av vår verksamhet. I enlighet med vår miljöpolicy åtar vi oss att minska klimatpåverkan, att värna om naturen och den biologiska mångfalden och att använda resurser på ett hållbart sätt.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och miljöledningssystemet är ett av de verktyg som underlättar och systematiserar vårt arbete för ständiga förbättringar.

Minska  klimatpåverkan

Klimatfrågan är kärnan i vår affärsstrategi och för att vi ska kunna bli fossilfria inom en generation måste vi minska koldioxidutsläppen längs hela värdekedjan, vi tar därför hänsyn till våra egna, våra leverantörers och våra kunders utsläpp.

Vi har ett särskilt fokus på att hjälpa våra kunder och partners att minska sina koldioxidutsläpp och nå sina klimatmål. Elektrifieringen av framförallt industrier och transporter, som tillsammans står för över 60 procent* av Sveriges totala koldioxidutsläpp, är en förutsättning för att lyckas med omställningen. För att klara av elektrifieringen och den ökade efterfrågan på el behöver även en större andel förnybar el från stor- och småskalig elproduktion anslutas till elnätet.

Vi arbetar med att minska vårt eget klimatavtryck genom att inventera vår påverkan och initiera aktiviteter för att minska utsläppen. Exempelvis följer vi upp utsläppen av SF6 från våra ställverk och för att förhindra SF6-läckage underhåller vi eller moderniserar vi nätstationer där så är möjligt. Vi har en årsvis koldioxidbudget för våra flygresor och fram tills 2025 ska våra koldioxidutsläpp från interna flygresor vara 50% lägre jämfört med år 2019. Under 2022 utför vi en nulägesanalys för att kvantifiera emissionerna av CO2 i vår värdekedja och kartlägger vart kravställning kopplat till resurseffektivitet och materialval kan göra störst skillnad.

Skydda natur och biologisk mångfald

Vi är medvetna om den miljö- och klimatpåverkan våra ledningsgator medför, då vi håller våra ledningsgator fria från träd och buskar för att elen ska kunna transporteras så säkert och avbrottsfritt som möjligt. Samtidigt är vi måna om den biologiska mångfald som våra ledningsgator möjliggör, eftersom röjningen skapar bra förutsättningar för sällsynta djur- och växtarter. Flera rödlistade arter trivs i ledningsgatornas ängsmarker, som sammanlagt täcker en yta nästan lika stor som Gotland.

För att få en överblick över den biologiska mångfalden i ledningsgatorna har vi inventerat områden med hög biologisk mångfald i regionnätets ledningsgator. Därefter har vi tagit fram rutiner för röjning samt prioritering för särskilda skötselåtgärder i dessa områden för att på så sätt gynna den biologiska mångfalden. I den kommande fasen fram till 2025 ligger fokus på att implementera förbättringsåtgärder i minst 70% av alla identifierade känsliga områden.

För att skydda djur och natur arbetar vi förebyggande för undvika utsläpp av olja och kemikalier i vår verksamhet. För att minska risken att olja läcker ut i naturen ser vi till att täta oljegropar och transformatorer. Vi byter även ut gamla stolpstationer mot markstationer.

round_img_750px IMG_9212_Nässelfjäril.png

Hållbart resursutnyttjande

Vi vill använda våra resurser på ett hållbart sätt, minska vår miljöpåverkan och bidra till övergången till en cirkulär ekonomi. Vi kartlägger kontinuerligt möjligheter för resurseffektivisering med hjälp av livscykelanalyser vad gäller produkter och utrustning, energi och processer. Vi arbetar med kravställning för att minimera miljöpåverkan och för att kontrollera efterlevnad av kravställningen så inspekterar vi både leverantörer och entreprenörer utifrån våra hälso-, säkerhets-, miljö- och kvalitetskrav.

Vi byter ut eller undviker att använda farliga kemikalier. Vi har exempelvis mål om utfasningen av farliga ämnen på Reach Candidate-listan fram till 2025 där det är tekniskt möjligt. Det miljöfarliga ämnet kreosot används ofta för att impregnera trästolpar till elnätet. Vi på Vattenfall Eldistribution har valt att inte använda oss av kreosot och jobbar aktivt med att hitta mer miljövänliga material som är hållbart över tid. Vi testar till exempel stolpar av fanér och komposit i delar av vårt elnät.

*Källa: Statistikmyndigheten, Utsläpp av växthusgaser