Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistributions största positiva bidrag till samhället sker genom att tillhandahålla viktig samhällsinfrastruktur. Vår verksamhet och en trygg elleverans dygnet runt är avgörande för att Sverige ska fungera och utvecklas. Vi tar även ansvar för och arbetar med hållbarhetsaspekterna i hela värdekedjan, från våra leverantörer till våra kunder och de lokalsamhällen i vilka vi verkar.

God arbetsmiljö och välbefinnande

Våra medarbetares hälsa och välbefinnande är viktig för oss och vår kultur präglas av omtanke för alla som arbetar med och för oss, att ligga steget före samt att hålla vad vi lovar. Vi agerar enligt våra vägledande principer: öppen, positiv, och aktiv och alltid med säkerhet i fokus. Vi främjar en balans mellan arbete och privatliv och skapar och tillser att kompetens och utveckling är en viktig del för bolaget på lång sikt och där en säker och hälsosam arbetsmiljö är grundläggande . Vår vision är noll olycksfall och ingen arbetsrelaterad ohälsa. För att följa upp arbetet mäter vi medarbetarengagemang, hälsoprestanda och olycksfall.
Läs mer om arbetsmiljö och säkerhet

Rund bild 72 DPI-Vattenfall_B2B_WorkingMeeting_2021_0425.png

Mångfald och inkludering

Vi vill erbjuda våra medarbetare en trygg och inkluderande arbetsplats och vi tror att jämställdhet är en framgångsfaktor. Vi arbetar därför med att öka mångfalden inom företaget och främja en öppen och inkluderande kultur som tar hänsyn till olika synsätt. Vi vill ge alla samma förutsättningar till karriär- och kompetensutveckling och strävar efter att behandla alla våra medarbetare rättvist, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För att se hur vi presterar mäter vi könsfördelningen på chefspositioner, antal nyrekryteringar av underrepresenterat kön och våra medarbetares uppfattning om vårt arbete inom mångfald och inkludering. Genom att mäta och följa upp resultatet får vi bättre insikt och kan förbättra vårt arbetssätt.

Vattenfall Eldistribution har medvetet satsat på jämställdhet och vi arbetar också systematiskt med mångfald och med att främja en trygg och inkluderande arbetsplats med bra och lika villkor, rättigheter och möjligheter.
Läs mer om hur vi jobbar med mångfald och inkludering

Hållbara leverantörskedjor

Vi arbetar med alla hållbarhetsaspekter i hela vår värdekedja, men ser som högsta prioritet till våra leverantörers och underleverantörers säkerhet där vi arbetar mot att uppfylla vår vision om noll olyckor på arbetsplatsen.

Internt fokus inom Vattenfall är att förbättra våra inköpsprocesser, öka säkerhetskulturen samt att systematisera arbetet för att hantera risker i leverantörsledet. Målet om ständig förbättring bygger på fyra steg; inledande riskbedömning, utredning, korrigerande åtgärd och uppföljning. För att upprätthålla en säker arbetsplats genomför vi regelbundet leverantörsrevisioner samt fältbesök i våra projekt i syfte att säkerhetsställa att de möter kraven i vår Uppförandekod för leverantörer och partners samt våra hållbarhetskrav kopplat till hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

Samverkan med intressenter

Vi vill bidra till en skyndsam energiomställning och tror att samarbeten mellan aktörer är nyckeln till framgång. Vi vill därför ha en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och politiker. Vi ingår även partnerskap med aktörer som främjar en hållbar framtid.

Rundbild_72 DPI-Vattenfall_industrial_plant_steel.png

Genom vår verksamhet påverkar vi flera olika intressenter, kunder, icke-statliga organisationer, affärspartners, leverantörer, myndigheter, ägare, medarbetare och samhället i stort. Vi strävar efter att agera respektfullt mot alla och arbetar med en öppen dialog i områden där ursprungsbefolkning bor för att minska påverkan på alla intressenter inom dessa områden. Vi har även en ansvarsförklaring kring hur vi samarbetar med urfolk.

Dokument att ladda ner 

Uppförandekod för leverantörer och partners

Ansvarsförklaring gentemot urfolk