Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Energiomställningen och elektrifieringen kräver stora och snabba förändringar i elsystemet. I navet för dessa förändringar finns elnätet både som en möjliggörare för omställningen och för att säkra en stabil och tillförlitlig elleverans. För att möta utmaningarna krävs innovation - nya lösningar, metoder och verktyg.

Hur vårt innovationsarbete möjliggör omställningen

Med avstamp i vår strategi och målet om ett fossilfritt liv inom en generation genomsyrar innovation, utveckling och ständiga förbättringar allt vi gör. För att främja innovation och snabbt kunna hitta nya bättre sätt att omvandla behov till lösningar är vårt innovationsarbete en integrerad del av verksamheten.
Innovation sker i alla delar av vår verksamhet och innehåller förbättringar i vårt elnät, nya metoder och processer för våra medarbetare både på kontoret och i fält, nya tjänster för våra kunder och användandet av flexibilitet för ett mer agilt, uthålligt och hållbart elsystem.

Innovation genom samarbete

Vi driver ofta innovation i nära samarbeten tillsammans med andra, både nationellt och internationellt, för att få fram lösningar effektivare - snabbare, billigare och med högre kvalitet som kan appliceras brett. Inte sällan så utvecklar vi innovationen tillsammans med våra kunder.

Just nu gör vi större innovationssatsningar inom ett antal nyckelområden:

  • Flexibilitet: För att kunna möjliggöra både mer kapacitet i elnäten och möjlighet att få in mer förnybar produktion så testas både lokala marknader i projektet CoordiNet och SthlmFlex  och flexibla anslutningar i FlexConnect. För skapa ännu mer kapacitet testar vi också köpa flexibilitet från ett större batterilager i Uppsala.

  • Mikronät: Den lokala energioptimeringen är viktig och då spelar kunskap om mikronät en stor roll. Mikronät kan lite ses som ett mini-nät i nätet och kan till och med i vissa fall ge bibehållen elleverans till kunder i området fast resten av nätet har störningar. Vi har nyligen avslutat ett projekt i Torsebro, Östergötland och planerar att ta ett större mikronät i drift på ön Arholma i Stockholms skärgård. Mikronät kan även ses som en väg mot att stödja energigemenskaper (energy community på engelska) som är ett område för kommande innovation tillsammans med våra kunder.

  • Digitala stationer och självläkande nät: Att säkerställa ett stabilt och tillförlitligt elnät är kärnan i elnätsverksamheten. Möjligheterna till mer information om status i nätet kommer från både utrustning i alla våra stationer och sensorer ute på ledningarna. Att snabbt kunna identifiera störningar eller onormala situationer, isolera var utmaningen är och åtgärda, helst innan våra kunder påverkas, är viktigt. 

  • Datadriven analys och AI: Att använda information om vårt nät är en viktig del av att effektivisera och automatisera arbetsprocesser och ta fram nya tjänster för att underlätta för våra kunder, installatörer och entreprenörer; ett exempel är innovation runt kapacitetskartan för att ge översikt hur kapacitetssituationen ser ut. Ett annat exempel är prognoser på både kort och lång sikt som blir allt viktigare för att möjliggöra flexibilitet.

För oss som möjliggörare av energiomställningen och ökad elektrifiering är det viktigt att innovation och utveckling snabbt omsätts i verklighet. Därför delar vi ofta med oss om vårt innovationsarbete och våra initiativ genom konferenser, seminarier och internet. Följ oss på vår resa!