Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Test av mikronät på Arholma

För att möjliggöra den pågående energiomställningen mot ökad fossilfri elproduktion och elkonsumtion, och samtidigt förbättra leveranssäkerheten av el hem till dig, behöver dagens elnät både uppgraderas och moderniseras. Därför planerar Vattenfall, i ett pilotprojekt, att installera ett mikronät med batterier och solceller på Arholma.

Ett mikronät är ett småskaligt elnät med smart styrning av till exempel lokal elproduktion, energilagring samt elkonsumtion. Vissa mikronät kan bibehålla elförsörjningen lokalt vid elavbrott uppströms genom att frånkoppla sig det centrala elnätet och gå in i ö-drift. Genom pilotprojektet bidrar Arholma tillsammans med Vattenfall till utvecklingen av framtidens hållbara energisystem.

Mikronätet ska kunna frånkoppla Arholmas elnät från det centrala elnätet vid ett elavbrott på fastlandet och därmed säkra elförsörjningen på ön. När det sker övergår mikronätet i så kallad ”ö-drift” som ser till att elförsörjningen kan hanteras självständigt på Arholma i minst en timme om batterierna är fulladdade och elanvändningen ligger på en normal nivå.

Projektöversikt Mikronätet

Utrustning

  • 2 energilager med batterier
  • 1 solcellsanläggning
  • Kopplingspunkt
  • Skyddssystem
  • Styrsystem med kommunikation

Funktioner

  • Möjlig Ö-drift i befintligt 11 kV-nät med spänningsreglering
  • Alla kunder på ön har nytta av ö-drift under minst en timme
  • Kapar effekttoppar i elnätet utan att minska elanvändningen

arholma002.png

Varför Arholma?

Arholma har en kombination av flera bra förutsättningar för projektet. Elnätets storlek och uppbyggnad gör det möjligt att integrera ett mikronät. Vi ser också en fördel med att det finns ett lokalt engagemang bland Arholmas boende och verksamheter som kan dra nytta av en säkrare elförsörjning genom att ha en mer aktiv roll i sin egen energianvändning.

Under våren 2023 ska batterier och solpaneler installeras på Arholma med målsättning om att driftsätta mikronätet till sommaren 2023. Vi kommer löpande, på denna webbsida, informera närmare om vad som sker i projektet och de resultat som uppnås.

Samverkansprojekt till 2027

Pilotprojektet kommer att drivas och studeras under en testperiod på maximalt fem år. Under perioden för projektet kommer Vattenfall Eldistribution vid några tillfällen avisera om planerat elavbrott för att kunna utföra tester och underhållsarbete. Vattenfall Eldistribution genomför detta projekt i samverkan med Vattenfall Forskning & Utveckling samt Vattenfall Elanläggningar.

Ny sjökabel och permanenta nätförstärkningar

För att långsiktigt förbättra eltillförseln och elkvalitén på Arholma har Vattenfall Eldistribution ersatt den gamla sjökabeln med en ny mellan fastlandet och Arholma, samt förstärkt det befintliga elnätet på ön med nedgrävda elledningar med högre kapacitet och bytt ut gamla elnätstationer mot nya.

Frågor

Hör av dig till oss via e-postadressen o_projektet@vattenfall.com om du har någon fundering kring projektet.

Vi ser fram emot att utveckla mikronätet tillsammans med dig!

Vi har genomfört en kundenkät där du som är permanent- eller sommarboende på Arholma fick möjlighet att uttrycka dina förväntningar på projektet, tycka till om det och samtidigt meddela oss om du aktivt vill medverka i projektet. Vi är tacksamma över intresset, responsen och det engagemang som visats för projektet och är glada över att så många tagit chansen att utforma framtidens hållbara elnät på Arholma tillsammans med oss. Det kommer hjälpa oss i genomförandet av projektet och vi återkommer naturligtvis med på vilket sätt.

31-Arholma-Landing-900.jpg